Absoluutsed õigused

Mõned inimõigused on absoluutsed. See tähendab, et riigid ei saa neid õigusi piirata ega neist ühelgi viisil ega põhjusel kõrvale kalduda.

Enamikku inimõigustest saab piirata, et kaitsta olulisi avalikke huve, nagu avalik turvalisus või teiste inimeste õigused. Siiski on õigusi, mida ei saa mingil juhul ega mingil põhjusel kunagi piirata. Neid õigusi nimetatakse absoluutseteks õigusteks. Nende õiguste absoluutne olemus tähendab, et neid ei saa piirata isegi sõja või muude hädaolukordade ajal.

Absoluutseteks õigusteks loetakse üldiselt: 

  • piinamise keeld
  • ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld
  • orjuse keeld
  • tagasiulatuvate kriminaalseaduste keeld (pole karistust ilma seaduseta)

Mõnikord peetakse absoluutseks ka õigusi, mida ei saa nende olemuse tõttu piirata. Näiteks mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse sisemist aspekti – mida sa sisemiselt mõtled või usud – ei saa riik piirata ega muuta. Seetõttu ei saa sellist õigust oma sisemise olemuse tõttu piirata ja seda peetakse absoluutseks.

märge Eesti põhiseadus ei sätesta absoluutsete õiguste loetelu. Põhiseaduse § 11 kohaselt võib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas põhiseadusega ning sellised piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. Samas loetakse Eestis absoluutseks õigusi, mida peetakse absoluutseks nendes inimõiguste lepingutes, millega Eesti on ühinenud.

Absoluutsed õigused ja õigused, millest ei saa erandeid teha

Teatud õigusi nimetatakse ka õigusteks, millest ei saa erandeid teha või mille täitmist ei saa peatada. Need õigused hõlmavad kõiki absoluutseid õigusi, kuid on laiemad, kuna hõlmavad ka õigusi, mida saab seaduslikult piirata. Nende õiguste olemus tähendab, et riigid ei saa hädaolukorras nende järgimisest erandeid välja kuulutada ja nad peavad järgima samu kaitsemeetmeid olenemata sellest, kas esineb hädaolukord või mitte.

näide Õigus elule on enamikus inimõigusalastes dokumentides õigus, millest ei saa erandeid teha. See ei tähenda, et riik ei saaks seaduslikult kasutada surmavat jõudu või kelleltki elu võtta rangelt reguleeritud alustel, näiteks teise inimese elu kaitsmisel või sõja ajal. Õigus elule on õigus, mille täitmist ei saa peatada, kuna see kehtib alati ühtemoodi, isegi hädaolukorras ja riik peab alati järgima rangeid seaduse piire, mis reguleerivad olukordi, kus elu võtmine on seaduslik.

Loe lähemalt erandite tegemise kohta hädaolukorras.

Materjalid

Viimati uuendatud 28/04/2023