Erandid hädaolukorras

Inimõigusi tuleb austada igal ajal. Mõnes erandolukorras võivad riigid aga seista silmitsi asjaoludega, mis ohustavad riigi ja selle elanikkonna turvalisust ja julgeolekut. Sellistes hädaolukordades võivad riigid teha erandeid mõnest inimõigustega seotud kohustusest.

Inimõigustega seotud kohustustest erandite tegemine erineb piirangutest. Erandite tegemine tähendab, et valitsus ei saa tagada inimõiguste teatud aspekte või peab hädaolukorra lahendamiseks võtma meetmeid, mis muidu rikuksid varem kokkulepitud inimõiguste standardeid. Erand tähendab sisuliselt teatud inimõigustega seotud kohustuste, millega riigid olid rahvusvaheliste lepingutega ühinedes nõustunud, täitmise peatamist hädaolukorras.

näide Nakkushaiguse pandeemia ajal võivad riigid teha erandi liikumisvabadusest, kehtestades liikumiskeelde ja nõudes inimestelt kodust lahkumiseks ankeedi täitmist.

Erandite tegemine ei tähenda, et riik ei pea enam üldse su õigusi tagama. See tähendab vaid seda, et riik on silmitsi erandliku olukorraga, kus tavapärased meetmed ei ole enam tõhusad ja hädaolukorrast tulenevatele väljakutsetele vastamiseks on vaja võtta meetmeid, mis tavaliselt rikuksid õiguste mõnda aspekti. Erandeid ja erakorralisi meetmeid saab kasutada ainult erandolukorra lahendamiseks ning need ei saa olla ettekäändeks piirata õigusi või vabadusi, mis ei ole hädaolukorraga seotud.

märge Erandid on rahvusvaheliste inimõiguslepingute tunnus. Eesti põhiseadus sisaldab samuti sätet selle kohta, et erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib riigi julgeoleku ja avaliku korra huvides seadusega ettenähtud juhtudel ja korras piirata isikute õigusi ja vabadusi ning panna neile kohustusi. Sättes on loetletud konkreetsed põhiseaduslikud õigused, mida ei saa piirata.

Hädaolukordade olemus

Valitsus võib anda märku, et kavatseb teatud inimõigustest erandeid teha ainult erandlikel asjaoludel, mis on piisavalt tõsised, et "ohustada rahva eluvõimet". Üldjuhul on tegemist väga tõsiste olukordadega, mille puhul on ohus elanike füüsiline turvalisus, poliitiline iseseisvus, territoriaalne terviklikkus või õiguste tagamiseks hädavajalike riigiasutuste olemasolu ja toimimine.

näide Sõda teise riigiga ohustab riigi elanike territoriaalset terviklikkust, poliitilist iseseisvust ja füüsilist turvalisust. Sõda teise riigiga sinu riigi territooriumil on hädaolukord, mille puhul riik võib mõne inimõigustega seotud kohustuse täitmise peatada.

Erandite piirangud

Inimõigustest erandite tegemisel on väga ranged piirangud ja lubatud on ainult hädaolukorras rangelt vajalikud meetmed. See tähendab, et on mitmeid seaduslikke nõudeid, mis piiravad valitsuse õigust teha erandeid inimõiguste tagamise kohustusest. Näiteks kehtivad ranged reeglid selle kohta, millistest õigustest ei saa erandeid teha, ja hädaolukorra lahendamiseks vajalike piirangute ulatusele.

Info giidi osa kohta

Selles giidi osas selgitatakse õiguslikke nõudeid, mida riigid peavad järgima, et teha seaduslikult erandeid inimõiguslepingutest tulenevatest kohustustest. Samuti selgitatakse lühidalt mõningaid olukordi, mida võib pidada erandit õigustavateks hädaolukordadeks.

Loe lähemalt:

Materjalid

Viimati uuendatud 28/04/2023