Esitage õiguskantslerile avaldus, kui leiate, et seadus või muu õigustloov akt ei vasta põhiseadusele või seadusele või kui avalikke ülesandeid täitev asutus või isik on teie õigusi rikkunud. Diskrimineerimisvaidluse lahendamiseks saate avalduse esitada ka füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku tegevuse kohta. 

Õiguskantsler võib keelduda avalduse läbivaatamisest, kui see on esitatud pärast aasta möödumist ajast, mil saite teada või oleksite pidanud teada saama, et avalikke ülesandeid täitev asutus või isik rikkus teie õigusi. 

Õiguskantsler võib keelduda läbi vaatamast diskrimineerimisasja, kui avaldus on esitatud pärast nelja kuu möödumist ajast, mil saite teada või oleksite pidanud teada saama väidetavast diskrimineerimisest.

Avalduse esitamisel pidage silmas järgmist:

Nimetage avalduses seadus või määrus, mis ei ole teie arvates põhiseaduse või seadusega kooskõlas

Õiguskantsler ei saa teie avaldust lahendada, kui selle põhjal ei ole võimalik aru saada, milline seadus või määrus ja mis põhjusel ei ole teie arvates põhiseaduse või teiste seadustega kooskõlas.

näide Õiguskantsler ei saa teie avaldust uurida, kui ütlete vaid, et kõik seadused on halvad ja põhiseadusega vastuolus.

Rikkumise peab olema toime pannud riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus, ametnik või muu avalikke ülesandeid täitev isik või asutus

Õiguskantsler ei saa uurida teiste riikide, rahvusvaheliste organisatsioonide või nende esindajate otsuseid või tegevust. Õiguskantslerile saab teha avalduse üksikisikute ja eraõiguslike juriidiliste isikute tegevuse kohta vaid diskrimineerimisjuhtumi lahendamiseks või siis, kui need isikud täidavad avalikke ülesandeid. 

Diskrimineerimisjuhtum peab puudutama teid isiklikult

Õiguskantsler saab alustada lepitusmenetlust diskrimineerimisjuhtumi lahendamiseks üksnes juhul, kui olete üks juhtumi osapooltest. 

näide Õiguskantsler ei saa lepitusmenetlust alustada, kui palute tal lahendada kellegi teise diskrimineerimisjuhtumit. Näiteks, kui vaidluse osapooled on teie kolleeg ja tööandja.

Võite kellegi teise õiguste rikkumise üle kaevata ainult siis, kui teil on seadusjärgne õigus seda inimest esindada. Näiteks sel juhul, kui olete alaealise vanem või tema eestkostja.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm