Võid Euroopa Inimõiguste Kohtule avalduse esitada kui usud, et sinu inimõigusi on rikkunud Eesti riigi (või ükskõik mis teise Euroopa inimõiguste konventsiooni allkirjastanud riigi) ametnikud või asutused.

Ometigi on mõned tingimused, mida pead arvesse võtma enne kui saad avalduse esitada:

Sinu õiguste rikkumine peab olema seotud inimõigustega, mis on kirjas konventsioonis ja selle protokollides

Euroopa Inimõiguste Kohus ei saa uurida asju, mis ei ole otseselt seotud konventsiooniga kaitstud inimõigustega.

näide Euroopa Inimõiguste Kohus ei saa läbi vaadata sinu avaldust, kui see puudutab riigi maksupoliitikat või sotsiaaltoetuse poliitikat.

Rikkumine peab olema toime pandud riigiasutuse või -ametnike poolt

Euroopa Inimõiguste kohus ei saa läbi vaadata eraettevõtete, rahvusvaheliste organisatsioonide või üksikisikute, kes ei esinda Eesti riigiasutusi, otsuseid või tegevusi.

Võid kaevata ainult nende rikkumiste üle, mis on toime pandud sinu või kellegi suhtes, keda sul on õigus esindada

Sa ei või kaevata teise inimese inimõiguste rikkumise üle, välja arvatud juhul, kui sulle on väljastatud volikiri üle anda avaldus tema nimel.

erand Juhul, kui sinu perekonna liige või sugulane on surnud või kadunud võimaliku inimõiguste rikkumise tagajärjel, on sul õigus esitada kaebus sellise rikkumise üle enda nimel, kui oled isiklikult ja otseselt sellest mõjutatud.

Enne kaebuse esitamist Euroopa Inimõiguste Kohtusse, pead esmalt kaebama asutusele, mis vastutab selliste olukordade lahendamise eest Eestis

Euroopa Inimõiguste Kohus ei saa läbi vaadata sinu õiguste võimalikku rikkumist kui sa ei ole esmalt üritanud probleemi lahendada kasutades kõiki tavapäraseid kaebemehhanisme, mis on sulle kättesaadavad riikliku õiguse kohaselt.

näide Kui usud, et kohtunik sinu kohtumenetluses ei ole erapooletu või iseseisev, pead esmalt taotlema tema tagandamist asjast. Juhul, kui kohtunik keeldub, pead selle kohta kaebama kõrgema astme kohtule. Alles peale seda võid kaevata Euroopa Inimõiguste Kohtule.

Sa pead kaebuse esitama 4 kuu jooksul rikkumise toimumisest või viimasest negatiivsest otsusest sinu olukorra suhtes

Täielik avaldus koos kõigi kohtu poolt nõutavate dokumentidega tuleb saata 4 kuu jooksul viimasest Eesti riigivõimu või kohtu poolt tehtud otsusest seoses sinu kaebusega. Kui sellist asutust, millele sellise rikkumise üle kaevata, ei ole olemas, mõõdetakse tähtaega võimaliku rikkumise kuupäevast. 4 kuud möödub viimasel kuupäeval, isegi kui see langeb nädalavahetusele või riigipühale. Sellepärast tee kindlaks, et kohus saab sinu avalduse kätte enne tähtaja möödumist.

märkus Kui riigi kõrgeima kohtu otsus tehti enne 1. veebruari 2022. aastal, on aega kaebuse esitamiseks 6 kuud.

oluline Peaksid oma avalduse saatma niipea, kui võimalik, kuna kohus võib paluda lisadokumente, mida sa pole oma algse avaldusega kaasanud. Nende dokumentide kohtule esitamiseks lisaaega ei anta. Kõik nõutud dokumendid tuleb saata enne algse 4-kuulise tähtaja möödumist, vastasel juhul loetakse sinu avaldus vastuvõetamatuks ja lükatakse tagasi.

Sinu inimõiguste rikkumine ei saa olla juba lahendatud või läbi vaadatud mõne teise inimõigusteorgani poolt

Kui rikkumisega tekitatud kahju on parandatud või hüvitatud Eesti kohtute või riigiasutuste poolt, keeldub Euroopa Inimõiguste Kohus sinu avaldust vastu võtmast.

näide Kui sul ei lubatud oma väiteid või vaatlusi esitada esimese astme kohtule, kuid apellatsioonikohus tühistas esimese astme kohtu otsuse ja lubas sul täies mahus suulisel arutamisel osaleda, lükatakse sinu kaebus tagasi.

Sinu inimõiguse rikkumisega peab olema tekitatud märkimisväärset kahju

Mõnel juhul, nagu näiteks võimaliku piinamise, ebainimliku kohtlemise või ebaseadusliku vabadusevõtmise puhul, peetakse rikkumisega tehtud kahju märkimisväärseks selle vabaduse enda tähtsuse tõttu. Kuid teistel juhtudel peab inimõiguse rikkumisega loodud ebasoodne olukord olema piisavalt märkimisväärne, et kohus sinu asjaga tegeleks.

näide Kui oled kaotanud €50 omandiõiguse rikkumise tulemusena, loeb kohus tõenäoliselt sinu avalduse vastuvõetamatuks ja lükkab selle tagasi.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm