Kohtud

Kui usud, et sind on diskrimineeritud ja soovid saada mingit liiki õiguskaitsevahendit (heastamist) või hüvitust, on sul õigus pöörduda asjaga kohtusse.

Kohtu valik

Kohtu valik ja menetluskord sõltub institutsioonist, üksusest või isikust, kes on diskrimineerimise toime pannud ja asjassepuutuva juriidilise suhte liigist. Konkreetses olukorras kehtiv seadus täpsustab, millise kohtu poole vaidluse korral pöörduda. Üldise reeglina, kui sind on diskrimineeritud avaliku võimu poolt, võid algatada kõigepealt kõrgema astme asutuses haldusmenetluse, ning seejärel pöörduda asjaga halduskohtusse. Kuid samas, diskrimineerimise esinemisel juurdepääsul meditsiiniabile, on Eestis asjassepuutuvaks kohtuks tsiviilkohus, olenemata sellest, kas meditsiiniasutus on avalik-õiguslik või eraõiguslik.

Kui sind on ebaseaduslikult diskrimineerinud eraõiguslik üksus või üksikisik, võid kohtusse esitada esitada tsiviilasja. 

oluline Töösuhet puudutavates asjades on määratlevaks omaduseks töösuhte olemus. Kui kedagi diskrimineeritakse avaliku teenistuse või ajateenistuse kontekstis, võib isik algatada haldusmenetluse kõigepealt kõrgema astme asutuses, ning hiljem pöörduda asjaga halduskohtusse. Muudel juhtudel tuleks esitada kohtusse tsiviilasi. Tsiviilmenetlust tuleks kasutada ka juhtudel, kus kaupu või teenuseid osutab eraõigusliku lepingu alusel avaliku võimu kandja.

Kaebuse esitamiseks valmistumine

Kui arvad, et sind on diskrimineeritud, on oluline koguda kokku nii palju informatsiooni kui suudad selle kohta, mis juhtus, ning toimida kiiresti. Näiteks, palu, et tehtud otsused antakse sulle kirjalikult. Peaksid kokku koguma ka kõigi kaasatud inimeste nimed ja ametinimetused, ning panema hoolikalt kirja selle, mis juhtus, kaasa arvatud, kes mida ütles, mis kuupäevadel ja aegadel.

Tõendid diskrimineerimisest

Diskrimineerimise otsesed tõendid võivad olla suulised või kirjalikud avaldused, näiteks tööandja, teenuse osutaja, arsti kirjas, märkuses, meilis. Samuti võib esineda tunnistajate ütlusi.

näide Värbamisfirma töötaja meil naissoost kandidaadile, mis teatab, et teda ei oodata töövestlusele, kuna ettevõte tahab ametikohale meest.

Mitmel juhul ei ole selliseid otseseid tõendeid. Kuid võib olla kaudseid tõendid, mis näitavad, et sinu tööandja, teenuse osutaja, jne on sind diskrimineerinud.

näide Sind koheldakse sarnases olukorras erinevalt, kui isikut, kes ei kuulu samasse religiooni. Tööandja teeb regulaarselt solvavaid märkusi sinu religioonist isikute kohta, oled kuulnud teisi samasse religiooni kuuluvaid töötajaid diskrimineerimise üle kaebamas, või see, kuidas sind koheldakse, on piisavalt ränk kahtlustamaks diskrimineerimist.

Info selle osa kohta

Giidi see osa selgitab, kuidas kaevata diskrimineerimise üle erinevates kohtutes.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm