Avaliku elu tegelased tegutsevad avaliku sfääris, olgu selleks poliitika, majandus, kunstid, sotsiaalsfäär, sport või mõni muu valdkond. Avaliku elu tegelased on näiteks poliitikud, näitlejad, supermodellid, tuntud ettevõtjad või teised kuulsused. 

Ootus eraelu kaitsele

Avaliku elu tegelaste tegevus äratab reeglina suuremat ühiskondlikku huvi, eriti kui see puudutab poliitilisi küsimusi. Avaliku elu tegelased on seetõttu kõrgendatud tähelepanu all ning peavad arvestama, et nende privaatsus ei ole teiste kodanikega võrreldes samavõrd tugevalt kaitstud.

Mõnel juhul võib õigustatud avalik huvi ulatuda isegi nii kaugele, et õigustab  selliste isikute isikliku elu kajastamist. See aga ei tähenda, et avaliku elu tegelastel puuduks õigus kontrollida oma kujutise töötlemist ja kasutust ning nõuda teistel oma eraelu puutumatuse austamist. Sealjuures peavad nad aga taluma tugevamaid privaatsuse riiveid kui tavakodanikud.  

Õigus privaatsusele vs. sõnavabadus

Kui avaliku elu tegelaste fotosid jäädvustatakse ning avaldatakse, siis enamasti käitub avaldaja avalikes huvides ning soovib saavutada õiguspärast eesmärki – teavitada ühiskonda ühiskondlikku tähtsust omavatest sündmustest ning ärgitada arutelu. Sellest hoolimata tuleks avaldamise vajalikkust ja proportsionaalsust hinnata iga üksikjuhtumi puhul.

Kas sinu kujutist on töödeldud õiguspäraselt?

Selleks, et hinnata, kes sinu kujutist on töödeldud õiguspäraselt, peaksid vastama allpool loetletud küsimustele. Kui vastad mõnele neist eitavalt, võidi andmete töötlemisel rikkuda sinu õigust privaatsusele. Sellisel juhul on sul õigus esitada rikkumise kohta kaebus. Kaebuse esitamise kohta võid lisaks lugeda siit.  

Kas kujutise töötlemine on seadusega lubatud?

Sinu kujutise töötlemine peab olema seadusega lubatud. Isikuandmete kaitse seadus näeb ette, et isikuandmeid tohib ilma andmesubjekti loata ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks on avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Kui su kujutise töötlemine ei ole seadusega lubatud, on tõenäoliselt rikutud su õigust privaatsusele ja edasiseks analüüsiks pole põhjust.

Kas see teenib mõnda õiguspärast eesmärki?

Sinu kujutise töötlemisel peab olema õiguspärane eesmärk. Selleks võib olla näiteks:

  • isikutuvastus
  • ajakirjandusvabadus
  • teiste isikute õigus teabele
  • kunstivabadus
  • kuriteoennetus, kriminaalmenetlus ja kuriteo-uurimine

Kui sinu kujutise töötlemisel puudub õiguspärane eesmärk, on tõenäoliselt rikutud sinu õigust privaatsusele ning puudub vajadus analüüside riive proportsionaalsust ning vajalikkust.  

Kas see on vajalik?

Sinu kujutise töötlemine peab olema õiguspärast eesmärki silmas pidades vajalik ja sobiv. Töödeldav teave peab olema mahult ja sisult asjakohane ning seatud eesmärgi saavutamiseks vajalik. Lisaks sellele ei tohi leiduda põhiõigusi vähem riivavaid, kuid sama tõhusaid alternatiivseid vahendeid õiguspärase eesmärgi saavutamiseks. Näiteks tuleks sündmuste kajastamisel küsida, kas ühiskonna informeerimise seisukohast on osaliste fotode avaldamine oluline ja vajalik.

Kas see on proportsionaalne?

Konkureerivaid huve, sinu huvi kontrollida oma kujutise töötlemist ja sellele vastanduvaid teiste isikute huve, tuleb teineteisega võrdlevalt analüüsida ning leida õiglane tasakaal. Ühtede huvide riivamist vastanduvate õigushüvede kaitse nimel tuleb veenvalt põhjendada. 

Tasakaalu leidmiseks on vaja hinnata erinevaid asjaolusid. 

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm