Tingimused

Tingimused peavad vanglas olema sellised, mis võimaldavad sul elada normaalset elu niipalju kui see on võimalik. Minimaalsed elustandardid peavad olema tagatud, et võimaldada sinu füüsilist ja vaimset heaolu. See tähendab, et põhitingimused, nagu näiteks piisav ruum, valgus, toit, riided ja hügieen peavad olema tagatud.

Kuigi vangistus võtab isikult tema vabaduse, ei kaota kinnipeetavad oma inimõigusi ja säilitavad õiguse elada normaalset elu niivõrd, kui see on võimalik. Vanglas viibimine võib põhjustada stressi ja haavatavuse tunde. Seega ei tohiks tingimused vanglas põhjustada ega kaasa aidata lisanduvatele kannatustele.

See tähendab, et füüsilised tingimused, nagu näiteks ruum ja temperatuur kambris, peavad olema sobivad. Vangla personal peab samuti tagama sinu põhivajadused, nagu näiteks toidu, riided, hügieeni, juurdepääsu valgusele ja värskele õhule.

Eeskirjad

Eestis on nende tingimuste üksikasjad ja standardid selgitatud vangistusseaduses ja vangla sisekorraeeskirjades.

Info selle osa kohta

Giidi see osa selgitab, mis on minimaalsed elustandardid, tagamaks sinu füüsilist ja vaimset heaolu. Lisaks on selgitatud, kuidas ebasobivad elutingimused võivad viia sinu inimõiguste rikkumiseni (nt ebainimliku või alandava kohtlemiseni).

Viimati uuendatud 25/09/2018