Teatud olukordades võib väljendusvabadus olla piiratud, et kaitsta teiste mainet, au või väärikust.

Väljendusvabadus vs. maine

Kriitika avaldamine või avalikult karmi arvamuse väljendamine võib põhjustada negatiivseid tagajärgi kellelegi teisele. Eriti kui avaldus on vale või osaliselt väär. Laim on vale või osaliselt väära väite levitamine, mis kahjustab teise isiku, grupi või ettevõtte mainet.

Vaidluse korral võivad kohtud kehtestada piiranguid ja sanktsioone teabe, kriitika või äärmiselt  solvava ja halvustava arvamuse avaldamisele, kui need on kahjustavad ja väärad või ei põhine piisavalt faktidel. Sel juhul võib ühe isiku väljendusvabadust piirata, et kaitsta teise isiku mainet, au või väärikust.

Faktiline alus

Laimamise kohtuasjas vaeb kohus, kas vaidlustatud väite jaoks on kehtiv ja usaldatav alus. Kui väide käib faktide kohta, peab autor või avaldaja tõestama, et need faktid on tõepoolest tõesed. Kui väide väljendab arvamust, peab autor või avaldaja näitama piisavat faktilist alust, mis seda põhjendaks. 

näide Kui väidad avalikult, et keegi on oma abikaasat petnud, võib see isik sind laimu eest kohtusse kaevata, kui tema maine on rikutud. Kohtus pead tõestama, et sul on fakte, mis seda väidet toetavad.

Isiku staatus ja avalik huvi

Seda, millised väited on lubatavad ja kas neil on piisav faktiline alus, tuleb hinnata iga individuaalse asja puhul. Lubatav kriitika ja seda toetava faktilise aluse ulatus sõltub ka kaasatud isiku staatusest ja kaasneva avaliku huvi tasemest. Avaliku elu tegelase puhul, kelle teod toovad kaasa kõrge avaliku huvi, hinnatakse faktilise aluse taset palju vähem rangelt, kui siis, kui on kaasatud tundmatu eraisik.

näide Väidet, mis spekuleerib väheste tõendite põhjal, et poliitikul võib olla huvide konflikt, hinnatakse palju vähem rangelt, kui eraisikuga seonduvat väidet.

Seaduslikud piirangud

Kõik kohtu poolt kehtestatud meetmed või sanktsioonid, mis piiravad autori või avaldaja väljendusvabadust, peavad olema seaduslikud. See tähendab, et meede või sanktsioon peab:

  • olema sätestatud seaduses
  • teenima seaduslikku eesmärki kaitsta teiste mainet
  • olema vajalik ja proportsionaalne

See teatmik

Selles osas võid lugeda lisaks aspektidest, mis on laimamise juhtudel olulised.

Viimati uuendatud 22/05/2017