Kui sind peetakse vahi all, on sul õigus regulaarselt vahi all pidamise jätkamise vajalikkuse läbivaatamisele.

Kes?

Eestis väljastab eeluurimiskohtunik kuni kaheks kuuks volituse, millega pidada kahtlusalust või süüdistatavat eelvangistuses. Eeluurimiskohtunik võib pikendada nimetatud tähtaega vastavalt prokuratuuri põhjendatud palvele korraga kuni kahe kuu võrra. Kriminaalmenetluse seadustik selgitab, kes võib algatada ja läbi viia sinu eelvangistuses hoidmise läbivaatamist, ning millal ja kuidas.

Osavõtt

Sul on õigus olla kohtuistungil eeluurimiskohtuniku või kohtu ees ja selgitada oma väiteid selle kohta, miks sind tuleks vabastada. Sinu advokaadil peab samuti olema lubatud osa võtta ja sind kohtuistungil aidata. Kui sa ei mõista ja/või ei räägi eesti keelt, on eeluurimiskohtunikul või kohtul kohustus kohtuistungiks kaasata riigi poolt tasustatud tõlk.

Põhjendatud otsus

Eeluurimiskohtunik või kohus peavad läbi vaatama kõik sinu vahi all hoidmise jätkamist toetavad ja selle vastu olevad asjaolud. Kohtunikud peavad seda tehes olema väga hoolsad. Eeluurimiskohtunik peab väljastama hästi põhjendatud otsuse, eriti kui ta on otsustanud sinu vahi all pidamist jätkata. See tähendab, et otsus peab väga selgelt selgitama aluseid, mille põhjal sind vahi all hoitakse ja miks see on menetluse selles staadiumis endiselt vajalik. Põhjused ei või olla pealiskaudsed, üldised ega korrata sama põhjendust, kui selles otsuses, millega sind vahi alla võeti. Mida kauem oled vahi all olnud, seda põhjalikumad ja paremini põhjendatud peaksid olema põhjused, millega pikendatakse sinu vahi all hoidmist. Kui sa ei mõista eesti keelt, peavad kohtud sulle viivituseta andma otsuse tõlke keelde, mida mõistad.

Õigeaegne otsus

Inimõigustega on nõutud, et sinu vahi all pidamise õiguspärasuse üle otsustatakse kiiresti. See tähendab, et eeluurimiskohtunik või kohus peab otsustama sinu vahi all pidamise üle peale kahe kuu möödumist hoolikalt ja põhjendamata viivituseta. Kui kohus ei ole teinud otsust pikendada sinu vahi all pidamist vastavalt prokuröri palvele ja kaks kuud on möödunud, ei ole sinu vahi all pidamiseks enam seaduslikku alust.

Edasikaebamine

Eestis võid esitada kaebuse sinu vahi all pidamise tähtaja pikendamist puudutava kohtuotsuse üle vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui läbivaatamise protsess ei olnud sulle kättesaadav või ei vastanud nõuetele, võib selle tulemuseks olla isikuvabaduse ja turvalisuse õiguse rikkumine.

Materjalid

Viimati uuendatud 21/09/2017