Inimõiguste komitee kuulub ÜRO alla. See on rahvusvaheliste ekspertide organ, mis jälgib kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti, mis on rahvusvaheline inimõiguste leping, rakendamist.

Rahvusvaheline leping loetleb ja selgitab mitmeid inimõigusi. Näiteks õigus elule, piinamise või julma, ebainimliku, tema väärikust alandava kohtlemise keeld, õigus õiglasele kohtumenetlusele, õigus vabadusele ja turvalisusele jne, mida riigid peavad tagama igale nende territooriumil viibivale isikule. Eesti on nõustunud järgima neid õigusi.

Inimõiguste komiteel on õigus vaadata läbi sinu kaebus ükskõik millise kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis nimetatud õiguse rikkumise kohta. Selle otsused ei ole õiguslikult siduvad, kuid neil on tõsiseltvõetav poliitiline kaal ja riigid võtavad neid otsuseid tavaliselt arvesse.

Inimõiguste komitee töötab kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti fakultatiivse protokolli alusel.

Viimati uuendatud 02/03/2019