Taotlemine tsiviilkohtumenetluses

Kui kriminaalmenetlust ei ole algatatud või lähenemiskeeldu kriminaalmenetluse käigus ei kohaldatud, võib kannatanu maakohtu kaudu taotleda lähenemiskeeldu tsiviilkohtumenetluses.

Kuidas taotlust koostada

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikule menetletatakse lähenemiskeelu taotlusi hagita menetluses, mis on lihtsam ja kiirem võimalus saada rikutud õigustele kaitset. Hagita menetluses esitatakse hagi asemel avaldus. Kohus saab ise tõendeid koguda ja omab aktiivsemat rolli. Samas võib lähenemiskeelu taotluse esitada ka tavalise hagimenetluse raames, kui lisaks lähenemiskeelule tuleb lahendada ka muid küsimusi (nt lahutus, hooldusõigus jne).

Maakohtule esitatud hagis või avalduses tuleb kirjeldada sündmusi ja asjaolusid, mis tingivad lähenemiskeelu määramise. Kui taotlejat on rünnatud füüsiliselt või vaimselt või teda on ähvardatud vägivallaga või kui tema eraelu või vabadust on rikutud, tuleb neid rikkumisi üksikasjalikult kirjeldada. Samuti peab taotleja selgitama, miks lähenemiskeeld on vajalik, eelkõige milliste asjaolude tõttu on tõenäoline, et juba toimepandud õigusrikkumised korduvad. Lõpuks peab taotleja teada andma, milliseid piiranguid ta taotleb ja neid põhjendama.

Tõendid

Tõenditena võib esitada mitmesuguseid andmeid ja dokumente, mida saab kasutada füüsilise või vaimse vägivalla tõendamiseks, näiteks telefonikõnede salvestised, nutitelefoni ekraanipildid, sotsiaalmeedia väljatrükid, politseiraportid, meditsiinilised tõendid vigastuste ja retseptiravimite kohta, videosalvestised, tunnistajate nimed, kes saavad juhtunut kinnitada jne. Tõendid tuleb esitada iga väite kohta ning avalduses tuleb selgelt märkida, millise tõendiga mida tõendada soovitakse. Fotode tõendina esitamise korral on oluline, et need võimaldaksid kohtul kindlaks teha, kus, millal, mis asjaoludel foto on tehtud ja kuidas see on seotud väidetega.

Kuhu avaldus esitada

Taotlus tuleb esitada keelu saaja elukohajärgse piirkonna maakohtule. Kui elukoht pole teada, võib taotluse esitada viimase teadaoleva elukoha järgi.

Riigilõiv

Avalduse või hagi esitamisel tuleb tasuda riigilõiv. Hagita menetluses on riigilõivu suurus 50 eurot. Hagi esitamisel tasutakse riigilõiv hagihinna alusel.

Edasi kaebamine

Kui kohus jättis taotluse rahuldamata või rahuldas selle osaliselt, võib kannatanu otsuse edasi kaevata, esitades kaebuse 15 päeva jooksul alates otsuse tegemise kuupäevast (või 30 päeva jooksul, kui lähenemiskeeldu taotleti koos hagiga). Kaebuse esitamise kord ja tähtaeg on märgitud kohtulahendis.

Apellatsioonkaebus tuleb koostada kirjalikult ja esitada ringkonnakohtusse selle maakohtu kaudu, kelle määruse edasi kaevatakse. Ringkonnakohtu määruse võib edasi kaevata riigikohtusse 15 päeva jooksul alates kaebajale teatavaks tegemisest.

Lähenemiskeelu taotluse tagasilükkamine ei välista kannatanul uuesti kohtusse pöördumist, kui vägivallatsejast tulenev oht jätkub.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm