Kaebus

Kui sind peavad kinni piirivalvetöötajad, peaks sind viivitamata teavitama su õigusest vaidlustada oma kinnipidamise seaduslikkust. Võid vaidlustada, kui sind peetakse kinni varjupaigataotleja või ebaseadusliku sisserändajana.

Politsei- ja Piirivalveamet või kaitsepolitseiamet võivad sind kinni pidada kuni 48 tundi ilma halduskohtu volituseta. Kui leiad, et sinu õigusi on rikutud või sinu vabadus on piiratud haldusaktiga või haldusmenetluse käigus, võid esitada vaide. 

Kui seadusega ei ole kehtestatud teisiti, tuleb haldusakti või -meetme peale vaie esitada 30 päeva jooksul päevast, mil said teada või oleksid pidanud teada saama vaidlustatavast haldusaktist või -meetmest. Kui seadus ei sätesta teist jurisdiktsiooni, tuleb vaie esitada haldusorgani kaudu, mis väljastas vaidlustatava haldusakti või esitada kaebus vaidlustatava meetme kohta haldusorganile, mis teostab teenistuslikku järelevalvet haldusorgani üle, mis väljastas vaidlustatava haldusakti või rakendas vaidlustatava meetme. 

Kui sinu vaie lükatakse tagasi või sinu õigusi rikutakse vaidemenetluses, on sul õigus esitada kaebus halduskohtusse vastavalt halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustele ja menetluskorrale.

Mida kirjutada

Kaebust esitades peaksid püüdma selgitada oma olukorda, kaasa arvatud kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid ning samuti põhjuseid, miks usud, et sind ei tohiks või poleks tohtinud kinni pidada.

Halduskohtumenetluse seadustiku § 38 sätestab, mida kaebus peaks sisaldama.

Hüvitus

Kõigil on õigus hüvitisele nii mittevaralise kui ka varalise kahju eest, mida ta on kogenud isiku ebaseaduslike tegude tõttu. Kui soovid küsida hüvitust, kuna usud, et sinu kinnipidamine oli ebaseaduslik, peaksid seda tegema koos oma kinnipidamist vaidlustava avaldusega. Võid küsida hüvitust nii varalise kui ka moraalse kahju eest. Varaline kahju tähendab varalist kahju, nagu näiteks kaotatud palka, mida sa ei teeninud, kuna sind peeti kinni ebaseaduslikult. Moraalset kahju võidakse anda alanduse ja kannatuse eest, mida kogesid ebaseadusliku kinnipidamise tõttu. 

Kui taotletakse rahalist hüvitust, tuleb hüvituse summa lisada kaebuses märgitud informatsioonile. Kui taotletakse hüvitust mittevaralise kahju eest, ja samuti ka siis, kui taotlejal on võimatu või keeruline kindlaks teha mittevaralise kahju ulatust, võid summa välja toomata jätta ja küsida hüvitust vastavalt kohtu arvamusele.

Kohtuniku otsus

Kui Politsei- ja Piirivalveamet otsustas, et sind tuleb kinni pidada kauem kui 48 tundi, peavad nad tegema taotluse halduskohtule, kes otsustab, kas taotlus on põhjendatud või mitte. Kohtunik peab kinnipidamise seaduslikkuse üle otsustades tegema põhjendatud otsuse. Kohtunik peab hindama, kas sinu kinnipidamiseks oli alust, pidades silmas asjaolusid sinu asjas. Otsus ei või olla vaid formaalne ja üldine. Kohtunik peab hindama kõiki asjaolusid, mis ametivõimudel sinu kohta on teada ja mis puutuvad sinu olukorda.

Edasi kaebamine

Võid kaevata kohtuniku otsuse edasi apellatsioonikohtusse (ringkonnakohtusse) 15 päeva jooksul otsuse saamisest (või kui sa ei mõista eesti keelt ja sul ei ole esindajat, otsuse tõlke saamisest). Täpne menetluskord ja edasikaebamise tähtajad peavad olema ära toodud halduskohtu otsuses. Sul on ka õigus paluda hüvitust kohtu seadusvastase otsuse eest. Võid lugeda pikemalt hüvituse kohta sellisel juhul. 

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm