Sul on õigus hüvitusele kui sind on kohtuniku otsuse tõttu ebaseaduslikult kinnipeetud. Eestis sisaldub see õigus põhiseaduses

Olukorrad

Kohtuniku otsusest tulenev ebaseaduslik kinnipidamine võib toimuda järgmistes olukordades:

  • Kui Politsei- ja Piirivalveamet on kohtus taotlenud sinu kinnipidamist peale 48 tunni möödumist ja kohtunik on selleks loa andnud. Kuid edasikaebamisel tühistas kõrgema astme kohus kohtuniku otsuse.
  • Kui kohtunik tegi otsuse sinu kinnipidamist pikendada, kuid edasikaebamisel tühistas kõrgema astme kohus kohtuniku otsuse.

Kuidas küsida hüvitust

Sul on õigus saada hüvitust kui peale seda kui kaebasid edasi kohtuniku otsuse sind kinni pidada, tühistab apellatsioonikohus otsuse.

Apellatsioonikohus ei saa aga otsustada ebaseadusliku kinnipidamise hüvituse üle. Seega tuleks hüvitisnõue esitada riigi vastu halduskohtusse. Nõue peab otseselt põhinema Eesti Vabariigi paragrahvil 25 ja riigivastutuse seaduse sätetel. Sellise juhtumi menetluskord on selgitatud halduskohtumenetluse seadustikus. Oma nõuet esitades peaksid selgitama kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid, konkreetseid õigusi, mida sinu arvates on rikutud ja kuidas neid on rikutud.

Hüvitisnõue võib sisaldada nii varalist kui ka moraalset kahju. Võid nõuda rahalist hüvitust moraalse kahju eest ebaseadusliku alanduse, tervisekahjustuse, vabadusekaotuse, eraelu ja omandi puutumatuse või sõnumisaladuse rikkumise või laimamise või maine rikkumise  tõttu. Varalist kahju hüvitatakse rahas. Hüvitus tekitab rahalise olukorra, milles oleksid, kui sinu õigusi ei oleks rikutud. Kui kannatad kehavigastuste või terviserikke all, võid nõuda hüvitust sellega tekitatud kulutustele.

Võid hüvitust nõuda ka järgnevate kulude eest:

  • vajaliku ravi kulud;
  • suurenenud vajadustest tulenevad kulud;
  • töövõimetusest tekkinud saamata jäänud tulu, kaasa arvatud vähenenud sissetulekust või edaspidiste majanduslike võimaluste halvenemisest tulenev kahju.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm