Säilitamine

Selline teave võib olla talletatud paberile või digitaalsetesse toimikutesse või andmebaasidesse, aga ka näiteks raadiodiagnostiliste filmide, sõrmejälgede jäljenditena või DNA rakunäidetena. DNA rakunäited sisaldavad unikaalset informatsiooni isiku tervise ja geneetika kohta. Kirjavahetus arstiga sisaldab samuti meditsiinilisi andmeid. Kõik need andmed paljastavad meditsiinilist informatsiooni ja võivad võimaldada isiku tuvastamist.

Kuidas andmeid töödeldakse?

Haiglad ning polikliinikud koguvad terviseandmeid ning edastavad neid vahel ka avaliku tervishoiuga tegelevatele ja muudele riigiasutustele, nagu näiteks politseile ja kohtutele. Terviseandmeid võib kasutada ka teaduses, kuid ka sel juhul on vaja kinni pidada delikaatsete andmete töötlemist puudutavatest reeglitest ning enamasti on andmetöötluse eeltingimuseks isiku nõusolek.

Terviseandmed ja eraelu

Terviselugudes sisalduvad andmed on otseselt seotud isiku eraeluga, kuna puudutavad tervist. Seega on tegemist isiklike ning delikaatsete andmetega, mis liigituvad seaduse järgi delikaatsete isikuandmete hulka.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm