Kui mõni isik või asutus töötleb su isikuandmeid, võib see riivata su õigust eraelu kaitsele, täpsemalt õigust kontrollida enda kohta käiva teabe kasutamist. Et sinu privaatsust kaitsta ja austada, peavad andmetöötlejad lähtuma oma tegevuses seadusest ja jälgima teatud põhimõtteid:

Õiguspärane andmetöötlus

Iga andmetöötlustoiming riivab su privaatsust. Juhul kui andmeid töödeldakse seaduspäraselt ei rikuta sellega aga sinu õigust eraelu kaitsele. Et andmete töötlemine oleks õiguspärane, peab see vastama teatud tingimustele ja põhinema mõnel õiguslikul alusel (nagu nõusolek, leping, õiguslik kohustus, avalik huvi või õigustatud huvi). 

Andmete õiglane ja läbipaistev töötlemine

Andmete õiglane ja läbipaistev töötlemine tähendab seda, et andmetöötlus toimub õiglaselt ja läbipaistvalt. Läbipaistvuse kindlustatakse  kui sind eelnevalt teavitatakse sellest:

  • milliseid andmeid töödeldakse
  • millisel viisil neid andmeid töödeldakse

Samuti tuleb sind teavitada sellest, kes su andmeid töötleb ja kuidas saad esitada küsimusi ning päringuid.

Sul on õigus oma andmetele igal ajal juurde pääseda. Varjatud andmetöötlus on keelatud. Võib esineda seadusest tulenevaid erandeid, nagu näiteks, kui operatiivtoiminguid viiakse läbi ilma inimese teadmata.

Andmete kogumise eesmärk

Sinu andmeid võib koguda ainult kindlal seadusega lubatud eesmärgil, millest pead eelnevalt informeeritud olema. Sinu andmeid võib muudel eesmärkidel kasutada ainult siis, kui see on seadusega lubatud või kui oled selleks oma loa andnud. 

näide Isikuandmete töötlemine on lubatud kui see ei riku isiku õigusi ning on teostatud teaduslike või statistiliste uuringute huvides. Lisaks sellele on andmetöötleja teatud asjaoludel, näiteks kriminaalmenetluse raames, kohustatud tema omanduses olevaid isikuandmeid avalikku võimu teostavate asutustega jagama.

Andmete säilitamise periood

Sinu andmeid ei tohi säilitada kauem, kui seda on vaja nende eesmärkide huvides, milleks andmeid koguti ja töödeldi. Kui need eesmärgid on täidetud või kaotanud oma asjakohasuse, tuleb andmed hävitada või anonümiseerida.

Kui usud, et sinu andmete säilitamiseks puudub vajadus, võid nõuda nende hävitamist. Seadus aga võimaldab teatud juhtudel su andmete säilitamist teaduslikes või statistilistes huvides, samuti avalikes huvides arhiveerimise tarbeks.

Andmete asjakohasus ja õigsus

Andmetöötlejad on kohustatud koguma ning töötlema ainult õigeid ja asjakohaseid andmeid, mida on töötlemise aluseks olnud eesmärgi huvides vaja. Andmed ei tohi olla aegunud, valed või poolikud. Kui su andmed on muutunud, võid nõuda andmetöötlejalt nende muutmist ning uuendamist. 

Võimalikult väheste andmete kasutamine
Vastutus

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm