Liikumisvabadus

Mis on liikumisvabadus

Liikumisvabadus on igaühe õigus liikuda vabalt ühest kohast teise.

Esiteks hõlmab see isiku õigust riigi piires vabalt liikuda ja oma elukoht valida See on sisemine mõõde.

Teiseks hõlmab see isiku õigust vabalt riigist lahkuda. See on väline mõõde.

Kas liikumisvabadust saab piirata?

Liikumisvabadus ei ole absoluutne ja selle kohta võivad kehtida seaduslikud piirangud. Euroopa inimõiguste konventsioonis on sätestatud üksikasjalikud kriteeriumid, mille täitmisel on piirang seaduslik.

1. Õigust võib piirata seaduse alusel.

2. Piirang on demokraatlikus ühiskonnas vajalik:

 • riigi julgeoleku või ühiskondliku turvalisuse huvides;
 • avaliku korra säilitamiseks;
 • kuriteo ärahoidmiseks;
 • tervise või kõlbluse kaitseks;
 • kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks.

3. Piirang on proportsionaalne (ei piira rohkem kui vajalik soovitud eesmärgi saavutamiseks).

Kriteeriume on tunnustatud ka teistes rahvusvahelistes konventsioonides (nt kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis), neid kasutatakse kohtupraktikas ja neid järgivad paljud otsuseid tegevad riigiorganid.

Millised on näited seaduslikest liikumisvabaduse piirangutest?

1.    Riigisisese liikumisvabaduse piirangud võivad hõlmata järgmist:

 • keeld lahkuda oma kodust kriminaaluurimise ajal;
 • üldine liikumispiirang COVID-19 pandeemia ajal;
 • koduvägivallas süüdistataval isal keelatakse pere juurde naasmast;
 • nõue anda sõrmejäljed passi saamiseks.

Märkus Mitte iga nõue, mis on seotud isiku liikumise või reisimisega, ei ole piirang: näiteks nõuet kinnitada turvavöö või läbida lennujaamas turvakontroll ei loeta inimõiguste kontekstis piiranguks.

2. Vabadus valida omale elukoht võib hõlmata:

 • aadressi muutmise keeldu kriminaalmenetluse ajal;
 • nõuet teatada elukoha muutusest;
 • elamise keeldu suletud linnas, kus on tuumarajatised.

Näide Kohtuasjas Nagovitsyn vs. Venemaa osales hageja pärast Tšornobõli tuumajaamas toimunud tuumaavariid koristustöödel. Seetõttu oli tal õigus saada riigilt tasuta elamispinda ja ta palus ametivõimudel anda talle korter Moskvas. Euroopa Inimõiguste Kohus leidis, et ametiasutuste keeldumine seda eelistust arvesse võtta ei ole liikumisvabaduse rikkumine – miski ei takistanud hagejat pealinna kolimast.

3. Vabadus riigist lahkuda

Reisimise keelde võidakse kehtestada järgmistel põhjustel:

 • kehtetu pass või isikut tõendav dokument;
 • keeldumine tollitrahvide või -võlgade tasumisest;
 • pooleliolev kriminaalmenetlus;
 • sisserände-eeskirjade rikkumine;
 • lapse reisimise korral ühe vanema nõusoleku puudumine.

Märkus See liikumisvabaduse aspekt ei taga isiku piiramatut õigust reisida. Näiteks ei ole riik kohustatud andma viisasid kõigile välisriikide kodanikele, kes soovivad riiki siseneda.

Õiguse rahvusvaheline tunnustamine

Liikumisvabadus on üksikisikute jaoks väga tähtis: võimalus valida omale meelepärane asukoht on iga inimese jaoks ülioluline.

1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 13 on sätestatud järgmine.

1. Igal inimesel on õigus riigi piires vabalt liikuda ja oma elukoht valida.
2. Igal inimesel on õigus lahkuda ükskõik milliselt maalt, kaasa arvatud kodumaa, ja kodumaale tagasi pöörduda.

See vabadus lisati hiljem ka rahvusvahelistesse ja piirkondlikesse inimõiguste konventsioonidesse.

Kontekstis

Allikad

Viimati uuendatud 21/03/2024