Õigus tervisele

Mis on õigus tervisele?

Võib tunduda, et õigus tervisele on õigus olla terve. See on vale – riik ei saa reaalselt tagada, et kõik oleksid terved.

Maailma Terviseorganisatsiooni põhikirjas on sätestatud järgmine.

Inimese üks põhiõigustest on omada võimalikult head terviseseisundit [...].

See hõlmab järgmist:

 • õigus kontrollida oma tervist ja keha;
 • õigus kaitsele piinamise, nõusolekuta arstiabi või eksperimenteerimise eest;
 • juurdepääs tervishoiusüsteemile;
 • õigus haiguste ennetamisele, ravile ja tõrjele;
 • juurdepääs hädavajalikele ravimitele;
 • õigus osaleda oma tervisega seotud otsuste tegemisel.

Märkus Mõiste „tervis“ hõlmab nii inimese füüsilist kui ka vaimset seisundit.

Kes seda õigust kaitseb?

Kuna riik on inimõiguste peamine tagaja, peab ta astuma samme selle õiguse realiseerimiseks.

Täpsemalt öeldes on riigil kolme liiki kohustusi.

1. Kohustus austada tähendab, et riik ei tohi seda õigust rikkuda ega sellesse sekkuda. Seega on muu hulgas keelatud järgmine käitumine:

 • diskrimineerimine tervishoiuteenuste kättesaadavuses;
 • ohtlike ravimite turustamine;
 • jõuliste ravimeetodite rakendamine;
 • rasestumisvastaste vahendite kättesaadavuse piiramine;
 • tervisega seotud teabe tsenseerimine või esitamata jätmine.

2. Kohustus kaitsta tähendab, et riik peab takistama teistel õigust rikkumast. See hõlmab järgmist:

 • selliste õigusaktide vastuvõtmine, mis tagavad kõigile tervishoiuteenuste kättesaadavuse;
 • turustamise kontrollimine meditsiinivaldkonnas;
 • tagamine, et meditsiinitöötajad on nõuetekohaselt haritud ja litsentsiga;
 • haavatavate ja tõrjutud rühmade kaitsmine;
 • kahjulike traditsiooniliste ja sotsiaalsete tavade vältimine.

3. Kohustus täita tähendab, et riik peab võtma meetmeid, et tagada selle õiguse realiseerimine. See hõlmab järgmist:

 • üksikasjaliku riikliku tervishoiupoliitika vastuvõtmine;
 • piisava arvu tervishoiuasutuste (nt haiglate) tagamine;
 • tervisekindlustussüsteemi loomine;
 • meditsiiniuuringute ja -hariduse edendamine;
 • teadlikkuse suurendamine pakilistest probleemidest (nt HIV/AIDS, reproduktiivtervis, alkoholi kuritarvitamine).

Mis siis, kui riigil ei ole piisavalt ressursse?

Kohustust tagada õigus tervisele peavad täitma erineva majandusliku taustaga riigid. Riik peaks siiski täitma oma põhikohustusi:

 • tagama juurdepääsu tervishoiuteenustele ilma diskrimineerimiseta;
 • tagama juurdepääsu minimaalsele kogusele piisava toiteväärtusega toidule;
 • tagama elementaarse peavarju, eluaseme ja sanitaarsüsteemi;
 • varustama oluliste ravimitega;
 • võtma vastu riikliku tervishoiustrateegia.

Kuidas kontrollida, kas õigust järgitakse nõuetekohaselt?

Õigusel tervisele on neli peamist omadust.

1. Kättesaadavus: tervishoiuteenused, -rajatised ja -tooted peavad olema piisavas koguses kättesaadavad.

2. Ligipääsetavus: tervishoiuteenused, -rajatised ja -tooted peavad olema kõigile ligipääsetavad.

Näide füüsilisest ligipääsetavusest on haigla, mis asub inimese kodust mõistlikul kaugusel. Näide majanduslikust kättesaadavusest on meditsiiniteenuse taskukohane hind või soodustus väikese sissetulekuga inimestele.

3. Aktsepteeritavus: tervishoiuteenused, -rajatised ja -tooted peavad olema kultuuriliselt ja usuliselt sobivad ning järgima meditsiinieetikat.

4. Kvaliteet: tervishoiuteenused, -rajatised ja -tooted peavad olema piisavalt kvaliteetsed. See hõlmab nõuetekohaselt koolitatud personali, teaduslikult kontrollitud ja aegumata ravimeid, haigla töövahendeid jne.

Õiguse rahvusvaheline tunnustamine

Tervis on kõigi jaoks oluline: kui inimese füüsilist ja vaimset seisundit kaitstakse ja austatakse, saab ta nautida teisi inimõigusi. Ideed, et inimväärikuse mõiste hõlmab ka inimese üldist heaolu tavapärase elukäigu juures, tunnistati juba 1940. aastate lõpus.

1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artikli 25 lõikes 1 on sätestatud järgmine.

Igal inimesel on õigus sellisele elatustasemele, sealhulgas toit, riietus, korter, arstiabi ja vajalik sotsiaalne teenindamine, mis on nõutav tema enda ja perekonna tervise ja heaolu hoidmiseks, ja õigus kindlustatusele tööpuuduse, haiguse, invaliidsuse, lesestumise ja vanaduse saabumise korral või mõnel muul elatusvahenditest ilmajäämise juhul inimestest endast olenemata põhjustel.

See õigus – kas üksi või koos teiste õigustega – on sätestatud ka kõigis olulisemates rahvusvahelistes ja piirkondlikes inimõiguste konventsioonides.

Kontekstis

Allikad

Viimati uuendatud 21/03/2024