Kõik väljendusvabaduse piirangud peavad olema seaduslikud ja üksikjuhtumitel põhinevad erandid. Seega peavad politsei, kohtud, riigiasutused ja isegi eraettevõtted ja organisatsioonid näitama, et kõik piiravad meetmed:

  • on kehtestatud seadusega
  • teenivad õiguspärast eesmärki
  • on vajalikud õiguspärase eesmärgi tagamiseks
  • ja on proportsionaalsed

Uuri lisaks iga kriteeriumi kohta:

Seaduslik alus

Kõik piiravad meetmed peavad põhinema seadusel. See tähendab, et politsei või isegi sinu tööandja ei või sinu väljendusvabadust piirata, välja arvatud juhul, kui see võimalus on antud seadusega.

näide Eesti karistusseadustik ütleb, et vaenu õhutamine on karistatav rahatrahvi või arestiga.

näide Vastavalt Eesti töölepingu seadusele on tööandjal lubatud otsustada, millist teavet töötaja on kohustatud saladuses hoidma. Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida leppetrahvi selle kohustuse rikkumise eest vastavalt Eesti võlaõigusseaduses sisalduvatele reeglitele. Kuid tööandja ei või kehtestada piiranguid, mis põhinevad vaid sise-eeskirjadel ja mitte seadustel.

Seaduslik eesmärk

Kõigil piiravatel meetmetel peab olema tähtis eesmärk, mida riik peab kaitsma (seaduslik eesmärk). Need eesmärgid on loetletud sellistes õigusdokumentides nagu Eesti Vabariigi põhiseadus ja inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon.

näide Piiranguid võib kehtestada salastatud andmete avalikustamise eest kaitsmiseks, selleks et kaitsta teiste isikute õigusi ja huve, või ära hoida rahutusi või kuritegusid jne.  

Vajadus

Kõiki piiravaid meetmeid võib kasutusele võtta vaid siis, kui need on tõepoolest vajalikud seadusliku eesmärgi saavutamiseks. Riigiasutustel on kohustus tõestada nende vajalikkust.

näide Selleks, et tagada kohtute erapooletus, on mõistlik, et kohtunikel ei lubata kuuluda erakonda. Kuid sellise piirangu kehtestamine politseinikele ei oleks mõistlik.

Proportsionaalsus

Esiteks peavad kõik piiravad meetmed olema proportsionaalsed seadusliku eesmärgi suhtes. See tähendab, et sinu õigus end väljendada peab olema tasakaalustatud nende õiguste või huvidega, mida riik kaitsta üritab.

näide Kohus peaks põhjendama, miks avaliku elu tegelase privaatsuse kaitse on teatud juhul olulisem kui avalikkuse huvi saada avalikuks tehtud teavet.

Teiseks peavad piirangud ja rakendatud sanktsioonid olema proportsionaalsed seadusliku eesmärgi suhtes. Kui sinu ütlused on rikkunud teiste isikute õigusi, peavad sanktsioonid olema proportsionaalsed selle konkreetse rikkumise suhtes. See tähendab, et sulle määratav karistus peab olema mõistlik ja vastama sinu rikkumise tõsidusele.

näide Kui kohus määraks sulle kriminaalkaristuse riigitegelase liigse kritiseerimise eest, oleks see väga tõenäoliselt ebaproportsionaalne. Kui kohus nõuaks, et sa maksad kolm korda suurema summa, kui on määratud kunagi eelnevalt laimamise eest, oleks ka see ebaproportsionaalne.  

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm