Kui kohus leiab, et oled ületanud lubatava kriitika piirid ja laimanud teist isikut, peavad sinu suhtes rakendatavad sanktsioonid olema proportsionaalsed. Liiga ranged sanktsioonid võivad siiski väljendusvabadust rikkuda, isegi kui sinu väited olid laim. 

näide Hüvituse suurus laimava väljenduse eest ei tohiks olla nii kõrge, et see viiks meedia maksujõuetuseni või takistaks seda ajakirjanikku jälle avalikku huvi pakkuvatel teemadel raporteerimast.

Tsiviilõiguskaitsevahendid: hüvitus, tagasivõtmine

Tsiviilõiguskaitsevahendeid kasutatakse kõige sagedamini laimamisega seotud kaasuste puhul. Tsiviilõiguskaitsevahendite alla võib kuuluda rahaline hüvitus või kohustustus tagasi võtta laimav väide, või keeld teha edasisi kahjustavaid tegevusi. Õiguskaitsevahendi liiki või hüvituse suurust valides peavad kohtud võrdlema rikkumise tõsidust ühe isiku mainele ja teise isiku väljendusvabaduse tähtsust.

näide Kui esimese astme kohus määrab hüvituse, mis on ligikaudu neli korda suurem eelnevalt kohtute poolt laimu kaasustes määratud hüvitusest, ei ole see proportsionaalne, välja arvatud juhul, kui erandlikud asjaolud seda õigustavad.

Kriminaalkaristused

Kriminaalkaristused on laimu kaasustes erandlikud ja neid tuleb rakendada väga ettevaatlikult. Kriminaalkaristus on kõige rangemat liiki karistus ja seega rakendatakse neid tavaliselt kõige raskematele rikkumistele, nagu näiteks väidetele, mis õhutavad vaenu või vägivalda.

Neid tuleks rakendada vaid erandlikel juhtudel, kuna kriminaalkaristused võivad takistada ka meedial tulevikus oma rolli täita.

Eesti karistusseadustik sätestab karistused ainult rahvusvaheliselt kaitstud isikute, riigivõimu esindaja või kohtu või kohtuniku laimamise eest. Riigivõimu esindaja või kohtuniku laimamine peab olema seoses nende kohustuste täitmisega, et see oleks karistatav. Vaenu õhutamine on samuti karistusseadustiku järgi karistatav. Kuid vaid tsiviilõiguskaitsevahendeid võib kasutada juhtumitel, kus laim on suunatud üksikisikute vastu.

Materjalid

Viimati uuendatud 22/05/2017