Igaühel on õigus inimlikule ja väärikale kohtlemisele. See tähendab, et riigi esindajatel on kohustus mitte vaid vältida sinu ebainimlikku või alandavat kohtlemist või sinu piinamist, vaid nad peavad ka aktiivselt kaitsma ja uurima kõiki juhtumeid, mil keegi teine on kedagi nii kohelnud.

Uuri lisaks järgmiste teemade kohta:

Inimliku ja väärika kohtlemise kohustus

Teatud tingimused kinnipidamisasutustes või vanglates (nagu näiteks tingimused sinu kambris – näiteks valguse ja inimeste arvuga seotud) või riigiametnike teod (nagu näiteks jõu kasutamine kehalisel läbiotsimisel), kui need ei ole teostatud korrektselt, võivad põhjustada valu või tunnet, et sinu väärikust on alandatud või sind on alavääristatud. Inimõigused keelavad riigiasutustel või ametnikel sulle selliste kannatuste põhjustamist igal ajal ja igas olukorras. Seda nimetatakse ebainimliku või alandava kohtlemise keeluks, või kõige tõsisematel juhtudel piinamiseks

Teatud piirangud sinu õigustele ei põhjusta otseseid kannatusi. 

näide Näiteks, kuigi sul on õigus piisavale valgusele oma kambris, ei põhjusta üks päev hämarama valgusega sulle tavaliselt tõsisemaid ebamugavusi. Kuid neli kuud hämarais tingimustes võib tõsiselt kahjustada sinu emotsionaalset heaolu või potentsiaalselt rikkuda sinu silmanägemist.

Selleks, et kindlaks teha, kas kedagi on koheldud ebainimlikult, alandavalt, või isegi piinatud, peab neile olema põhjustatud teatud miinimumtase kannatusi. Vaid ebamugavust, isegi kui see kestab teatud aja, ei saa pidada ebainimliku või alandava kohtlemise keelu rikkumiseks. Seega, alati tuleb hinnata seda, kas sinu õigusi piirati ja kas selle olukorra mõju oli sulle isiklikult niivõrd ränk, et see rikkus sinu õigusi.

Hindamiskriteeriumid

Olukorrad, mille tingimusi võib pidada ebainimlikuks, või ravimeetodid, mida võib pidada alandavaks, erinevad inimesiti. Olukord, mis on täiesti normaalne ühele, võib olla alandav teisele. Seega on oluline hinnata igat olukorda eraldi, võttes arvesse ravi omadusi ja inimest, kes sellesse kaasatud on, nagu näiteks: 

  • nende vanust, sugu, tervislikku seisundit jne.

näide Näiteks võib teatud aja külmas kambris hoidmine põhjustada vähest ebamugavust tervele käiskasvanud inimesele; kuid pikem aeg külmas võib põhjustada kannatusi ja kahju vanemale halva tervisega inimesele.

näide Teine näide on liha andmine isikule, kel ei ole erilisi toitumisalaseid vajadusi. See ei tohiks neid alandada. Kuid sundida isikut, kelle usulised tõekspidamised keelavad neil liha süüa ei riku tõenäoliselt mitte ainult nende usuvabadust, vaid põhjustab neile ka alandust ja vaimseid kannatusi.

  • ravitingimusi, selle mõju jne.

näide Näiteks kui kehalist läbiotsimist ei teostata ilma ilmse põhjuseta, seda tehakse vaid ühe korra, privaatselt ja samast soost ametniku poolt, ei riku see tõenäoliselt alandava kohtlemise keeldu. Kuid kui sellist läbiotsimist tehakse iga päev terve kuu jooksul ilma ilmse põhjuseta, on see suure tõenäosusega väärikust alandav ja põhjustab tõsist alandust. Samuti, kui täielikku kehalist läbiotsimist tehakse ühe korra, kuid seda tehakse avalikult, põhjustab see tõenäoliselt tõsist alandust ja on väärikust alandav.

  • ravi kestust, sagedust jne.

näide Näiteks, kui kaks inimest jagavad väikest kambrit, kuhu mahub vaid kaks voodit, kuid neil on juurdepääs suuremale ühiselt kasutatavale ruumile valdava osa päevast, ei riku see suure tõenäosusega ebainimliku kohtlemise keeldu. Kuid kui need inimesed on sunnitud pikema aja jooksul veetma 23 tundi päevas kambris, kus ei ole ruumi istumiseks ega paari sammu tegemiseks, võib see põhjustada tõsiseid vaimseid ja füüsilisi kannatusi.

Jõu kasutamine

Igasugusele jõu kasutamisele on ranged tingimused. Kõige olulisem on, et jõudu tuleks kasutada vaid siis, kui see on vältimatu, et hoida ära ohtu või tagada korda. Nendest tingimustest teada saamiseks loe pikemalt jõu kasutamise kohta.

Üldiselt peetakse igasugust jõu kasutamist, mis ei ole vältimatu ebainimliku kohtlemise või isegi piinamise keelu rikkumiseks. Isegi kerge füüsilise jõu kasutamine võib rikkuda inimõigusi, kui see rikub isiku inimväärikust.

Selleks, et hinnata, kas inimese õigusi rikuti jõu kasutamisega, on oluline lisaks eelpoolmainitud üldistele kriteeriumitele ka hinnata kinnipeetava või vangi käitumist, ohutaset, mida see endast kujutas ja kas kasutatud meetmed olid selle käitumise lõpetamiseks ülemäärased. 

näide Näiteks rikub ebainimliku kohtlemise keeldu käeraudades kinnipeetava või vangi korduvalt löömine kui teda viiakse ühest hoonest teise ja ta ei esita üleviimisele füüsilist vastupanu. Kuid teise kinnipeetavaga füüsilises kakluses oleva kinnipeetava või vangi mahasurumine ja ta käeraudadesse panemine, ei riku tõenäoliselt ebainimliku kohtlemise keeldu. 

Kui riigiametniku jõukasutus on lõppenud kellegi surmaga palun lugege lisaks õigus elule osa.

Uurimiskohustus

Vangla juhtkonnal või teistel asjassepuutuvatel ametivõimudel, kes vastutavad sinu kinnipidamise eest on kohustus ära hoida ja korralikult uurida kõiki juhtumeid, kus sind võib olla koheldud ebainimlikult, kus sind võib olla alandatud või isegi piinatud vanglaametnike, valvurite või teiste kinnipeetavate poolt. Kuigi riik ei pruugi isegi nendes olukordades kohtlemise eest otseselt vastutav olla, peab ta siiski korralikult uurima sinu kaebusi halva kohtlemise või ebainimlike tingimuste kohta ja hoidma ära nende taastoimumise tulevikus. Kui riik ei täida seda kohust, peetakse teda piinamise või ebainimliku või alandava kohtlemise keeldu rikkunuks.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm