Sul ei ole õigus tasuta advokaadile, kes sind avalduse kirjutamisel abistaks. Võid selleks advokaadi palgata, kirjutada avaldus ise või paluda avalduse sõnastamiseks abi volinikult.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm