Õigus vabadele valimistele

Mis on õigus vabadele valimistele?

See õigus on inimese üks tähtsamaid poliitilisi õigusi. Lühidalt öeldes tähendab see õigust valida oma riiki valitsevaid isikuid salajasel hääletusel.

Vabad valimised peavad täitma kolm kriteeriumi:

  • valimised peavad toimuma korrapäraselt;
  • hääletamine peab olema salajane;
  • inimesed peavad valima vabalt (ilma sundimata).

Sellel õigusel on kaks külge: õigus hääletada (aktiivne külg) ja õigus lasta end valida (passiivne külg).

Kas valimisõigusel on piiranguid?

Õigus vabadele valimistele ei ole absoluutne. Selle õiguse suhtes võidakse kohaldada piiranguid, aga seda tehes peab piirangutel olema seaduslik eesmärk (ettemääratud eesmärke ei ole) ja need peavad olema proportsionaalsed (piirata ei tohi rohkem elemente, kui on vaja eesmärgi täitmiseks). Näiteks vanusepiirangu seadmine selleks, et tagada, et valimistest osa võtvad inimesed on piisavalt küpsed, on küll piirav, aga põhjendatud.

note Vabade valimiste õigust reguleeritakse riigiti erinevalt.

 

Kes seda õigust kaitseb?

Peamine inimõiguste tagaja on riik. Selle kohustused jaotuvad negatiivseteks (kohustus mitte teha) ja positiivseks (kohustus teha).

Negatiivne kohustus tähendab kohustust vältida valimisõiguse meelevaldset takistamist, tagades õiguse hääletada ja valitud olla. Positiivne kohustus on kohustus seda õigust kaitsta ehk tagada muu hulgas, et hääletusprotsess on õigesti reguleeritud ja valimiskandidaadid vastavad kindlatele kriteeriumidele.

Õiguse rahvusvaheline tunnustamine

Õigus vabadele valimistele on demokraatlikus ühiskonnas põhiõigus. Pärast teist maailmasõda soovisid riigid ehitada üles rahulikku ja demokraatlikku maailma. Seetõttu lisati valimisõigus 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni, mis oli esimene ÜRO Peaassamblee poolt vastu võetud dokument, milles oli põhjalik inimõiguste nimekiri. Deklaratsiooni artikli 21 lõige 3 on järgnev:

Avaliku valitsusvõimu aluseks peab olema rahva tahe; see tahe peab avalduma perioodilistes ja tõelistes valimistes, mis tuleb läbi viia üldise ja võrdse valimisõiguse alusel salajase hääletamise teel või muul vaba valimisõigust tagaval hääletusviisil.

Peale seda lisati õigus ka rahvusvahelistesse ja piirkondlikesse inimõiguste konventsioonidesse.

Kontekstis

Allikad

Viimati uuendatud 06/05/2024