Inimõiguste giid

Kaasus

Garcia Ruiz vs. Hispaania

Euroopa Inimõiguste Kohus
21.01.1999