Kui oled rikkunud vangla sisekorraeeskirju, võidakse sind karistada. Sellist karistust kutsutakse distsiplinaarkaristuseks.

Määrata võib vaid selliseid karistusi, mis on seadusega lubatud. Seadus peab selgelt sätestama mis liiki karistuse võib kindla rikkumise eest määrata. Eestis on mitut liiki distsiplinaarkaristusi – alates hoiatusest kuni ajutiselt üksikvangistusse paigutamiseni.

Reeglid distsiplinaarmenetluse ja karistuste kohta on sätestatud vangla sisekorraeeskirjas  ja vangistusseaduses

Kui kinnipeetav paneb toime teo, mis vastab distsipliini rikkumise omadustele (võimalik vangla sisekorraeeskirjade rikkumine) jalutuskäigu ajal või jalutuskäigule minemise ajal, teeb vanglateenistuse ametnik otsuse selle kohta, kas kinnipeetav võib jalutuskäiku jätkata või mitte.

Välja tuleks tuua seda, et mitte hiljem kui sinu vanglasse saabumisele järgneval päeval peaksid kohtuma vanglateenistuse ametnikuga, kes peab sulle selgitama sinu õigusi ja kohustusi kinnipeetavana. Sulle antakse kirjalikku infot seaduste kohta, mis reguleerivad sinu vangistust, ning vangla sisekorraeeskirja ja kaebuste esitamise kohta.

Kirjalik otsus

Vastavalt Eesti seadustele  viib distsiplinaarmenetlust läbi ja teeb distsiplinaarkaristuste tõsiasju kindlaks vanglateenistus. Distsiplinaarmenetluse käigus tuleb koostada protokoll. Protokolli allkirjastab vanglaametnik, kes viis distsiplinaarmenetlust läbi. Protokoll, mis on esitatud kirjalikult, peab sisaldama sinu nime ja ID koodi, rikkumise täielikku kirjeldust (kaasa arvatud aega, kohta, asjaolusid, viidet rikutud õigusakti sättele, nimekirja asjaoludest, mis peavad selgelt ära tooma milliste asjaolude ja tõendite põhjal sinu süü tõestati), sinu selgitusi (kaasa arvatud seda, kas tunnistad rikkumise toimumist või mitte), viiteid teistele tõenditele (kaasa arvatud nende asukohta, tunnistajate selgitusi, asjaolude kirjeldusi), protokolli asjaolusid (kaasa arvatud protokolli kuupäeva ja aega, lisade nimekirja, ametnike nimesid, kes protokolli koostasid ja tutvustasid ning nende ametikohti) ning põhjuseid, miks just seda kindlat distsiplinaarkaristust rakendati (põhjendatud ettepanek distsiplinaarkaristuse kohta). 

Kui vanglateenistus teeb oma otsuse, peavad nad ära kuulama sinu arvamuse ja selgitused. See on iseäranis oluline kui potentsiaalne karistus on üksikvangistusse paigutamine. Pea meeles, et õigus olla ära kuulatud tähendab, et pead olema võimeline väljendama oma arvamust, kuid see ei tähenda, et vanglateenistus peab sellega nõustuma.

On erandeid – näiteks on vanglateenistuse ametnikul õigus koheselt lõpetada lühiajaline kokkusaamine kui kokkusaamine võib ohustada turvalisust või rikkuda vangla sisekorraeeskirju, või ei ole kooskõlas vangistuse täideviimise eesmärkidega, või soodustab uue kuriteo toimepanemist. Kokkusaamisi kaitsjaga ei ole lubatud tühistada.

Välja tuleks tuua seda, et sinul (kas kinnipeetava või vahialusena) on õigus pöörduda halduskohtu poole, et nõuda vangla poolt tekitatud kahju hüvitamist tingimusel, et oled varem esitanud vanglale kahju hüvitamise avalduse vastavalt riigivastutuse seaduses ära toodud menetluskorrale ning vangla on avalduse tagasi lükanud või keeldunud seda rahuldamast või tähtajaks läbi vaatamast.

Edasikaebamine

Võid vanglale esitada vaide seoses vanglateenistuse otsusega inspektor-kontaktisiku kaudu 30 päeva jooksul alates päevast, millal said teada või oleksid pidanud teada saama vaidlustatud haldusaktist või meetmest. Kui vajad lisainformatsiooni seoses vanglateenistuse otsuse vaidlustamisega, võta ühendust oma inspektor-kontaktisikuga. Vaie lahendatakse 30 päeva jooksul vaiet läbivaatavale haldusorganile edastamise kuupäevast. Sinu vaide kohta tehtud otsuse kohta võib halduskohtus menetluse algatada 30 päeva jooksul.

Vaiete nõudeid puudutav menetluskord ja (appellatsiooni)kohtus hagi esitamise menetluskord on sätestatud haldusmenetluse seaduses, vangistusseaduses ja halduskohtumenetluse seadustikus.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Õigus era- ja perekonnaelule

Sõltuvalt sellest, mis liiki karistust rakendati, võivad tõsised distsiplinaarmenetluse rikkumised rikkuda sinu õigust era- ja perekonnaelule.

näide Kui vangla juhataja on keelanud sul distsiplinaarkaristuse ajal kohtuda oma perekonnaliikmetega, kuid sellist otsust ei ole väljastatud kirjalikult, võib see rikkuda sinu õigust perekonnaelule. 

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele

Sinu paigutamine üksikvangistusse on oma tõsiduses võrreldav vabadusekaotusega. Seega on sul üksikvangistust puudutavas distsiplinaarmenetluses õigus õiglasele kohtulikule arutamisele.

näide Kui sind paigutatakse 15-ks päevaks üksikvangistusse ilma võimaluseta väljendada oma arvamust otsustamismenetluses, on võimalik, et rikuti sinu õigust õiglasele kohtulikule arutamisele.

Loe lisaks õigusest õiglasele kohtulikule arutamisele.

Materjalid

Viimati uuendatud 25/09/2018