Üksikvangistusse (kartserisse) paigutamine on kõige rangem distsiplinaarkaristus vanglas. Seetõttu peavad menetluskord ja tingimused, kaasa arvatud rikkumine, mille puhul seda rakendada võib, olema selgelt seaduses sätestatud. Kuigi see ei ole inimõiguste mõistes täielikult keelatud, ei julgustata üksikvangistuse kasutamist karistusena isegi siis, kui seda rakendatakse väga lühikest aega.

Põhjused

Sind võib üksikvangistusse paigutada vaid tõsise või korduva sisekorraeeskirjade rikkumise eest.

Pikkus ja menetluskord

Vastavalt Eesti seadustele  võib sind, kui sind on süüdi mõistetud, määrata 45-ks päevaks üksikvangistusse. Kui oled alaealine, on maksimaalne üksikvangistuse aeg 20 päeva. Kui oled vahistatud, kuid mitte süüdi mõistetud, võib sind määrata üksikvangistusse maksimaalselt 30-ks päevaks. Kui oled alaealine, on maksimaalne aeg 15 päeva.

Üksikvangistuse pikkust ei või automaatselt pikendada. Lisaaega võib kehtestada vaid peale seda kui:

  1. oled toime pannud teise tõsise vangla sisekorraeeskirjade rikkumise; ja
  2. selle rikkumise suhtes on toimunud lisanduv korralik distsiplinaarmenetlus.

Üksikvangistuse määramise menetluskorda tuleb järgida väga rangelt. Loe lisaks distsiplinaarmenetluste kohta.

Kaitsemeetmed

Kuna üksikvangistus võib põhjustada lisanduvat füüsilist ja vaimset stressi, peab sinu seisundi jälgimine, kaasa arvatud füüsilise ja vaimse tervise jälgimine, olema hoolsam. Vangla arstid peavad pidevalt kontrollima kinnipeetavate tervist, ravima neid vanglas nii palju kui võimalik ja vajadusel viitama neid ravile vastavate spetsialiseerunud meditsiiniabi teenuste pakkujate juurde ning teostama teisi arstidele määratud ülesandeid.

Välja tuleks tuua seda, et ühe ja sama distsiplinaarrikkumise eest võib määrata vaid ühe distsiplinaarkaristuse. Keelatud on määrata kollektiivseid distsiplinaarkaristusi.

Vastavalt Eesti seadustele  peavad vanglad tagama eraldi ruumid naiskinnipeetavatele, kes on rasedad ning korraldama laste eest hoolitsemise. Emal ja kuni kolmeaastasel (kaasa arvatud) lapsel peab olema lubatud elada koos ema taotlusel ja eestkosteasutuse nõusolekul. Vanglateenistus tagab emale sideme säilimise üle kolme aasta vanuse lapsega, kui see ei häiri lapse normaalset kasvatamist ega avalda talle kahjulikku mõju.

Piirangud ja tingimused üksikvangistuses

Sinu suhtlust sõprade ja perega võidakse üksikvangistuses viibimise ajal piirata. Sulle ei võimaldata lühiajalisi kokkusaamisi üksikvangistuses viibimise ajal. Kuid sul tuleb võimaldada võtta ühendust oma advokaadi ja riigiasutustega. Sul on õigus piiramatult kohtuda oma kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku ja oma riigi konsulaartöötajaga ning tõestamistoimingu tegemiseks notariga. Kokkusaamisi ei ole lubatud katkestada, vanglateenistuse ametnikud võivad neid jälgida, kuid mitte pealt kuulata. 

Sul võivad olla: pühakiri, vajalikud seadused oma õiguste kaitseks (iseäranis Eesti Vabariigi põhiseadus, vangla sisekorraeeskirjad, vangistusseadus ning konkreetse vangla sisekorraeeskirjad), abielusõrmus, religioossed sümbolid, mõistlik kogus õppe- või religioosset kirjandust, kirjapaberit, kirjutamisvahendeid, kirjamarke, ümbrikke, sinu kohta tehtud kohtuotsuseid, süüdistusi, vastuseid oma kirjadele, üks telefonikaart, seep, kamm, hambapasta, hambahari, rätik, tualettpaber ja hügieenisidemeid (naistele). Konkreetse vangla sisekorraeeskirjad võivad olla rangemad, seega peaksid sealt üles otsima erandid ja täpsustused.

Järgida tuleb ka üldiseid reegleid kambris olevate füüsiliste tingimuste, hügieeninõuete ja toidu kohta. Loe lisaks tingimustest

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele

Sinu paigutamine üksikvangistusse on oma tõsiduses võrreldav vabadusekaotusega. Seega on sul üksikvangistust puudutavas distsiplinaarmenetluses õigus õiglasele kohtulikule arutamisele. Vastavalt rikkumise iseloomule, võib üksikvangistuse määramise menetluse mittejärgimine viia õiglase kohtuliku arutamise õiguse rikkumiseni.

näide Kui sind paigutatakse üksikvangistusse 15-ks päevaks ilma võimaluseta ennast kaitsta ja oma väiteid esitada, rikutakse sinu õigust õiglasele kohtupidamisele.

Era- ja perekonnaelu

Alusetult üksikvangistusse paigutamine võib rikkuda ka sinu õigust era- ja perekonnaelule.

näide Kui sul on keelatud oma perekonnaliikmetega kokku saada või oma sõpradele kirjutada alusetult üksikvangistusse paigutamise tulemusena, võib see rikkuda sinu õigust era- ja perekonnaelule. 

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Kui üksikvangistusse paigutamine on sulle põhjustanud raskeid vaimseid või füüsilisi kannatusi, võib see viia ebainimliku või alandava kohtlemise keelu rikkumiseni. Kuid selleks, et seda peetaks ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või isegi piinamiseks, peab üksikvangistuse mõju sinu füüsilisele ja vaimsele seisundile olema piisavalt tõsine. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Materjalid

Viimati uuendatud 19/09/2018