Sul on õigus vanglas olles oma religiooni järgida. See tähendab, et sul peaks olema lubatud viia läbi oma usu poolt ette nähtud rituaale ja tavasid, mida on võimalik vanglas täide viia, kuid austades korda, ohutust ja turvalisust vanglas.

Usukombed

Vanglas oma usu järgimiseks on mitmeid viise. Nende hulka võivad kuuluda:

  • palved
  • religioosse kirjanduse ja esemete omamine
  • eriline toitumine (taimetoit)
  • kohtumised oma religiooni vaimulikega
  • vanglas organiseeritud jumalateenistustest osavõtmine.

märge Pea meeles, et vangla juhtkond ei ole kohustatud täitma sinu religioonist tulenevaid nõudeid, mida on liiga keeruline rahuldada.

näide Kui sinu religioon nõuab eritoitumist, mis sisaldab haruldasi ja kulukaid tooteid või keerulisi valmistamismeetodeid, võib vangla juhtkond sellise toitumise pakkumisest keelduda.

Eestis sisaldab vangla sisekorraeeskiri reegleid usukommete kohta vanglas.

Sinu kohustused

Pea meeles, et peaksid austama oma kaaskinnipeetava usulisi tõekspidamisi niisamuti kui nemad peaksid austama sinu omasid. Kui nad ei kuulu ühessegi religiooni, pead seda samuti austama.

Sa ei või kasutada oma usulisi tõekspidamisi, et õigustada vanglas oma kohustuste rikkumist.

näide Suure tõenäosusega ei lubata sul kasutada oma usulisi tõekspidamisi põhjusena, miks mitte järgida vangla hügieeninõudeid.

Piirangud

Sinu vabadust järgida oma usku kõigil eelpooltoodud viisidel võib piirata vaid siis, kui sellised piirangud on sätestatud seaduses, need on vajalikud, et kaitsta õigustatud huve, ja need ei ole liigsed sinu konkreetsel juhul. Need õigustatud huvid võivad näiteks olla julgeoleku ja korra kaitse vanglas ja teiste kinnipeetavate õiguste kaitse. Vangla juhtkond võib keelata teatud tavasid, kuid sinu usu järgimise täielik keelamine rikub selgelt sinu õigusi.

näide Kui sinu usurituaalid sisaldavad teravaid esemeid või vanglas turvalisuse põhjustel keelatud aineid, ei ole sinu õigusi rikutud, kui sa neid kasutada ei saa.  

Piiranguid ei või rakendada ebaseaduslikult diskrimineerival viisil. Isikut ei tohiks keelata usku järgida vaid seetõttu, et tegemist on vähem levinud usuga või kui selle vastu on ühiskonnas eelarvamusi.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Usuvabadus

Kui vangla juhtkond ebaseaduslikult keelab või teeb sul oma usu järgimise võimatuks, võib see rikkuda sinu usuvabadust. Sinu õigusi on suure tõenäosusega rikutud, kui vangla personal ei võimalda sul läbi viia mõnd usutava ilma isegi hindamata ohtusid, mida need tavad võivad sisaldada, või selliseid keelde põhjendamata.

Diskrimineerimise või ebavõrdse kohtlemise keeld

Kui sul on keelatud oma usku järgida, kui teistel kinnipeetavatel on selline võimalus, või teatud piirang on kehtestatud diskrimineerivatel alustel, võib see viia diskrimineerimise või ebavõrdse kohtlemise keelu rikkumiseni.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu õigusi on rikutud, peaksid kaebama vangla juhtkonnale. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Materjalid

Viimati uuendatud 30/04/2019