Kui vangla personal või Vanglate Amet  või muud ametnikud on rikkunud sinu inimõigusi, võid taotleda, et sulle tehtud kahju heastatakse. Riigivastutuse seadus tagab avaliku võimu teostamise ja muude avalike ülesannete täitmise käigus rikutud õiguste kaitse, taastamise alused, menetluskorra ja tekitatud kahju hüvitamise (riigivastutus).

Selleks, et saavutada oma õiguste rikkumise heastamine pead esmalt:

  1. tõendama, et sinu õigusi rikuti
  2. nõudma hüvitist

Loe lisaks:

Materjalid

Viimati uuendatud 11/11/2018