Võid otsida juurdepääsu riigiasutuste käes olevale piiratud juurdepääsuga teabele, kuid ainult siis, kui sul on õigus sellele teabele juurde pääseda või vajad seda kindlal eesmärgil.

Piiratud juurdepääsuga teave

Piiratud juurdepääsuga teave on mõeldud piiratud hulgale inimestele, kes kasutavad seda oma kohustuste täitmiseks ja tavaliselt on vaid neil sellele juurdepääs. Sellise teabe avalikustamine võib kahjustada riigiasutuste tööd või teiste isikute õigusi. 

Piiratud juurdepääsu teatud teabele võib lubada:

 • Seadustega
  Näiteks eraisikute eraelu puudutav teave, kriminaaluurimist puudutav salajane teave või riigi turvalisusega seotud dokumendid, mis on märgitud salajasteks.
 • Riigiasutuse juht
  Sel juhul peaks riigiasutuse juht selgitama, et on vajadus piirata juurdepääsu teabele. Riigiasutuste juhid võivad piirata teabele juurdepääsu ainult seni, kuni see on vajalik, kuid mitte kauem kui viis aastat. Seda tähtaega võib pikendada viie aasta võrra kui põhjus selle teabe piiramiseks on endiselt alles. 

Teabenõue

Selleks, et saada juurdepääsu piiratud juurdepääsuga teabele, millele sul on õigus juurde pääseda või mis sisaldab isiklikke andmeid sinu või kolmanda isiku kohta, pead esitama isikut tõendava dokumendi, et kinnitada oma õigust sellele teabele. Selleks, et saada juurdepääsu muule piiratud juurdepääsuga teabele, on sul vaja oma nõuet tehes esitada sellisele teabele juurdepääsemise alus ja eesmärk.

Aeg

Kui sinu teabenõue ei vaja asutuselt lisategevusi, peaks nad teabe esitama 5 tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisest. Kui teabenõue vajab asutuselt lisategevusi, tuleks teave esitada 15 tööpäeva jooksul ja teabenõuet esitanud isikut tuleks teavitada viivitusest.

Teenustasud

Kui teave, millest oled huvitatud, on valmis ja kättesaadav ja ei vaja, et ametiisikud koguksid lisaandmeid, tuleks teavet anda tasuta. Kuid riik võib nõuda, et katad kulud, mis on vajalikud sinu poolt otsitava teabe leidmiseks või kopeerimiseks. Sellised tasud ei tohiks ületada teabe leidmiseks tehtavaid kulusid.  

Keeldumine ja selgitus

Riigiasutused võivad osaliselt või täielikult keelata sul piiratud juurdepääsuga teabele juurde pääseda. Seda võidakse teha näiteks selleks, et kaitsta teiste isikute õigusi või teisi olulisi huve. Kuid sellistel juhtudel peavad nad väljastama kirjaliku otsuse, kus on ära toodud:

 • motivatsioon, tuues välja põhjused, miks nõutud teabele juurdepääsu ei antud
 • sellise keeldumise seaduslik alus, kaasates viite seadusele või valitsuse määrusele
 • edasikaebamise menetluskord ja tähtajad edasikaebamiseks, kui sa selle otsusega ei nõustu

Kriteeriumid

Miliganes riigiasutus või kohus otsustab, kas teabele juurdepääsuks luba anda või juurdepääs keelata, peavad nad kaaluma sinu õigusi ja huve teiste teabe varjamise huvide vastu. Seega peavad nad hindama:

 • soovitava teabe avalikku tähtsust
 • sinu teabenõude eesmärke ja põhjuseid
 • potentsiaalset kahju, mida võidakse teha teiste isikute õigustele või teistele olulistele huvidele, kui teave avaldatakse   

näide Riigiametnikud võivad võimaldada keskkonnaga tegeleval valitsusvälisel organisatsioonil juurde pääseda üldisele teabele kavandatava tuuleenergiapargi kohta, kuid võidakse keelduda andmast juurdepääsu tehnilisele teabele, et kaitsta tootmissaladust. Kuid täielik juurdepääsukeeld oleks sel puhul selgelt ebaproportsionaalne.  

Kuidas kaevata

Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata, kui sulle ei antud juurdepääsu piiratud juurdepääsuga teabele.

Materjalid

Viimati uuendatud 24/05/2017