Õigusabi ja kohtuasjaks valmistumine

Sul on alati õigus õigusabile, kui tasud selle eest ise. Mõnikord tagab õigusabi ja ka maksab selle eest riik. Sul on ka õigus kohtumistele ja salastatud suhtlusele oma advokaadiga.

Õigus õigusabile

Kui sind on kinni peetud, on sul õigus õigusabile. Eestis võivad sind kriminaalmenetluses kaitsta vaid advokaadid ja advokaadi kvalifikatsiooni omandavad isikud.

Advokaat saab sind aidata kinnipidamist vaidlustada  ja kriminaalasjaks valmistuda. Politsei peab seda õigust sulle kirjalikult (ja kui vaja, ka suuliselt) selgitama niipea, kui sind kinni peetakse.

Kui sa ei ole advokaati valinud, kuid oled advokaati palunud või sa ei ole advokaati palunud, kuid advokaadi osalus on seadusega nõutud, määratakse advokaat sulle politsei, prokuratuuri või kohtu poolt. Kui advokaadi määramine ei ole seaduse järgi kohustuslik, selgitab politsei, prokuratuur või kohus sulle määratud advokaadi eest maksmise tingimused ja advokaadi kantud kulude hüvitamise menetluse.

Loe lisaks kaitsmisest kriminaalmenetluses.

Tasuta õigusabi

Sul on alati õigus kaasata enda valitud advokaat, kelle eest tasud ise. 

Kuid teatud juhtudel võib advokaadi anda ja tema eest tasuda riik. Need on olukorrad, kui:

  • sa ei ole advokaati kutsunud, kuid advokaadi osalus on kohustuslik kriminaalmenetluses
  • sa oled advokaadi kutsunud, kuid mingil põhjusel ei saa ta osaleda menetlustegevuses, kus advokaadi kohalolu on kohustuslik
  • sa ei ole advokaati kutsunud, kuna sa ei suuda tema eest tasuda. Palun tähele panna, et sellistes olukordades ei hinnata sinu vaesuse taset subjektiivselt, vaid asjakohaste seaduste kohaselt

Advokaadi määramise menetlus on selgitatud kriminaalmenetluse seadustikus ja riigi õigusabi avalduse esitamine on selgitatud riigi õigusabi seaduses. Kui kaitsja osalus on seaduse kohaselt kohustuslik ja sa ei ole kaitsjat valinud, ei ole kriminaalasjas riigi õigusabi saamiseks vaja avaldust esitada.

Suhtlus advokaadiga

Oma kinnipidamise jooksul võid vabalt oma advokaadiga kohtuda ilma menetlust juhtiva isiku loata ja ilma ajaliste piiranguteta. Politsei peab võimaldama olukorrad, kus saad privaatselt oma advokaadiga kohtuda. Politsei ja teised ametiisikud ei või sinu vestlust advokaadiga pealt kuulata.

Kui sa eesti keelt ei räägi, on sul mõnel juhul õigus riigi poolt antud tõlgile oma advokaadiga kohtumiste ajaks. Need olukorrad on selgitatud kriminaalmenetluse koodeksis.

Õigus ennast kaitsta

Oluline on omada advokaati, kes saab aidata sind kinnipidamist vaidlustada ja kriminaalasjaks valmistuda, kui menetlusse minnakse. Kuid sul on ka õigus kohtueelses menetluses advokaadist kirjalikult loobuda – välja arvatud juhul, kui advokaadi osavõtt on kohustuslik. Kui advokaadi osavõtt ei ole kohustuslik, on sul õigus ennast ise kaitsta. See tähendab, et sul on õigus advokaati mitte kasutada ja kasutada kõiki kaitseõigusi ise. Loe lisaks selle kohta, millal advokaadi osavõtt kriminaalmenetluses on kohustuslik.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui sulle ei võimaldatud advokaati kaasata ja sa ei saanud seetõttu tõhusalt oma kinnipidamist vaidlustada, võib selle tulemuseks olla isikuvabaduse ja turvalisuse õiguse rikkumine

Kui sul ei võimaldatud advokaati kaasata ja sa ei saanud seetõttu korralikult oma kaitseks valmistuda, toimus lubamatu sekkumine sinu suhtlusesse või sul ei võimaldatud end ise kaitsta, kui see oli lubatud, võib selle tulemuseks olla õiglase kohtupidamise õiguse rikkumine.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/09/2017