Kuidas vaidlustada kinnipidamise õiguspärasust ja küsida hüvitust?

Õigus kaevata

Käesolevas giidis on seletatud kinnipidamise alused ja menetluskord kriminaalkuritegudes kahtlustamise puhul. Võib esineda olukordi, mil politsei ei järginud neid aluseid ja menetluskorda. Selliste olukordade puhul on sul õigus politsei käitumise üle kaevata.

Mida võid nõuda?

Kuna kinnipidamise aeg võib olla maksimaalselt 48 tundi, ei ole mõistlik kaevata kinnipidamise ebaseaduslikkuse üle selleks, et saada vabastatud. Kuid võid paluda hüvitust ebaseadusliku kinnipidamise eest. Sul on õigus nõuda hüvitust kolmel erineval alusel:

  • kahju hüvitamine sõltuvalt süüteomenetluse lõpptulemusest  
  • kahju hüvitamine süüteomenetluse lõpptulemusest sõltumata
  • kahju hüvitamine teistmise korral

Olukorrad

Võivad esineda järgmised kolm olukorda:

  • Kahju hüvitamine sõltuvalt süüteomenetluse lõpptulemusest – Sind peetakse kinni, kuid mõistetakse hiljem õigeks või lõpetab prokuratuur kriminaalasja sinu vastu süüst vabastavatel asjaoludel. Sellistel juhtudel võid nõuda kahju hüvitamist, esitades prokuratuurile kirjaliku avalduse hüvituseks. Võid esitada avalduse kahju hüvitamiseks kuue kuu jooksul päevast, millal said teada või oleksid pidanud teada saama prokuratuuri korraldusest, millega said õiguse kahju eest hüvitamist nõuda.
  • Kahju hüvitamine süüteomenetluse lõpptulemusest sõltumata – Sa usud, et sind peeti kinni ebaseaduslikult, või et menetlust läbiviiv organ on süüdi menetlusseaduse rikkumises, kuid sa ei tea oma kohtuasja tulemust. Selles olukorras võid kaevata oma kinnipidamise ebaseaduslikkuse üle prokuratuurile, kui prokuratuur ei ole sinu kohtuasjaga kohtusse läinud. Võid esitada avalduse kahju hüvitamiseks kolme aasta jooksul päevast, millal said teada või oleksid pidanud teada saama kahjust, kuid sõltumata sellest, kas olid sellest teadlik või mitte, mitte hiljem kui kümne aasta jooksul kahju tekitamisest või sündmusest, mis seda tekitas.
    Kui sinu menetlus on läinud kohtusse, võid esitada avalduse kahju hüvitamiseks kohtule enne kohtuliku läbivaatamise lõppu. Kohus otsustab kahju hüvitamise üle kohtu otsusega.
  • Kahju hüvitamine teistmise korral – Kui sinu karistust kergendatakse, sind mõistetakse õigeks, või kriminaalmenetlus sinu suhtes lõpetatakse teistmise tõttu uue kriminaalasja algatamise pärast, võid nõuda, et hüvitatakse kahju, mis põhjustati eelmise karistusega. Sellistel juhtudel võid küsida kahju hüvitust, esitades prokuratuurile kirjaliku avalduse kahju hüvitamiseks. Võid esitada avalduse kahju hüvitamiseks kuue kuu jooksul päevast, millal said teada või oleksid pidanud teada saama prokuratuuri korraldusest, millega said õiguse kahju eest hüvitamist nõuda.

Kui avaldus esitatakse prokuratuuri ja kui prokuratuur lükkab avalduse tagasi täies ulatuses või osaliselt, või keeldub seda uuesti läbi vaatamast, võid esitada Riigiprokuratuurile kirjaliku avalduse prokuratuuri orderi vastu 30 päeva jooksul päevast, mil said teada või oleksid pidanud vaidlustatud orderist teada saama. Kui Riigiprokuratuur või kohtuvälist menetlust läbi viiv organ lükkab avalduse tagasi osaliselt või täielikult või keeldub seda uuesti läbi vaatamast, või keeldub avaldust lahendamast kinnipidamise aja jooksul, võid esitada maakohtule kirjaliku avalduse Riigiprokuratuuri või kohtuvälist menetlust läbi viiva organi orderi vastu.

Materjalid

Viimati uuendatud 08/09/2017