Kuidas kaevata tingimuste üle kinnipidamiskohas ja küsida hüvitust?

Sinu kinnipidamisel hoitakse sind ajutises kinnipidamiskohas. Sul on õigus viibida tingimustes, mis ei ole ebainimlikud ega alandavad. Loe lisaks tingimustest kinnipidamiskohas.

Kaebus politseile või kohtule

Kui usud, et tingimused sinu ajutises kinnipidamiskohas rikkusid sinu õigusi, võid selle üle kaevata selle kinnipidamiskoha eest vastutavale politseijaoskonnale vastavalt haldusmenetluse seadusele, või kaevata politseijaoskonna üle halduskohtule vastavalt halduskohtumenetluse seadustikule. Võid nõuda ka hüvitust, kui usud, et oled kannatanud varalist või moraalset kahju.

Menetlus

Nõuet esitades peaksid selgitama kõiki asjassepuutuvaid fakte, ära tooma rikkumise liigi, kuidas see juhtus ja lisama tõendeid, kui sul neid on. Asjassepuutuv asutus ei aruta hüvituse nõuet ka hindamata seda, kas väidetud rikkumised toimusid. Politsei või kohus võib paluda, et esitaksid vajadusel veel selgitusi või dokumente. Menetluskord, kuidas küsida hüvitust ja kuidas seda arutatakse, on selgitatud riigivastutuse seaduses.

Edasi kaebamine

Kui sa ei ole politsei otsusega rahul, võid nende otsuse edasi kaevata halduskohtusse. Politsei peab otsuses näitama, kuhu võid nende otsuse edasi kaevata. Kui sa ei ole rahul halduskohtu otsusega, võid vastavalt halduskohtumenetluse seadustikule nende otsuse edasi kaevata kõrgema astme halduskohtule.

Kaebus Terviseametile

Kui sul käis kinnipidamise jooksul arst ja sa ei olnud rahul saadud ravi kvaliteediga, võid esitada kaebuse Terviseametile. Kaebuse kirjutamise kord on selgitatud Terviseameti veebisaidil. Terviseamet vaatab sinu kaebuse läbi tasuta, teeb otsuse järgmiste sobivate sammude kohta ja küsib sinult vajadusel lisadokumente.

Materjalid

Viimati uuendatud 08/09/2017