Vaenukõne võib esineda mitmetes vormides, seetõttu on oluline olla teadlik erinevatest olukordadest, kus konkreetset väljendust võib pidada vaenukõneks.

Eraviisiliselt väljendatud vaenu vormid

On selge, et teatud isikute ja gruppide suhtes vaenu ja solvavat keelt sisaldavad väljendid on erasfääris igapäevane nähtus. Oma üldise negatiivse suhtumise tõttu teatud inimestesse (gruppidesse) kipuvad mõned inimesed oma privaatsuhtluses väljendama arvamusi karmil ja solvaval viisil.

näide Kaks sõpra jagavad videomänge mängides mitut rassistlikku nalja.

Seda privaatsuhtlust ei peeta tavaliselt vaenukõneks, kuna vaenukõne eesmärk on kutsuda gruppe ja isegi kogu ühiskonda tervikuna avalikult vaenule. Seetõttu ei tähenda see inimõiguste rikkumist ega ole karistatav. Kui aga seda ei kontrollita, jõuab eraviisiliselt väljendatud vaenukõne avalikku sfääri, õhutades täiendavaid pingeid ja ebaseaduslikke diskrimineerimise ja väärkohtlemise vorme. Seega peaks riik tegema jõupingutusi, et tagada nõuetekohane haridus vaenukõne ja diskrimineerimise põhjustatud kahjude kohta.

Avalikult väljendatud vaenukõne

Enamikes Euroopa riikides peetakse avalikult väljendatud vaenukõnet tõsiseks ja karistatavaks. Eesti ei ole vaenukõnet piisavalt kriminaliseerinud. Siiski sisaldab Eesti karistusseadustik sätet vaenu õhutamise keelamise kohta.  Tegevuse eest, mis õhutab avalikult loetletud rühmade vastu vaenu, vägivalda või diskrimineerimist, karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga. Samas sisaldab see säte ka tingimust, mis piirab artikli kohaldamisala, muutes vaenu õhutamise karistatavaks ainult juhul, kui kaalul on ohvri tervis, elu või vara.

Kui vaenu õhutav tegevus põhjustab inimese surma või tervisekahjustusi või muid tõsiseid tagajärgi; või kui selle on toime pannud isik, keda on varem sellise teo eest karistatud, karistatakse vaenu õhutamise eest rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Vaenukõne võib esineda erinevates vormides ja seda saab levitada mitte ainult “päriselus”, vaid ka internetis. Seda saab liigitada erinevatesse kategooriatesse. Näiteks vaenukõne, mille eesmärk on usulise või rassilise vaenu õhutamine.

näide Rühm inimesi pidas kohaliku kiriku lähedal sanktsioneerimata avaliku koosoleku, mille käigus nad karjusid kristlastele suunatud solvanguid.

Materjalid

Viimati uuendatud 03/08/2021