Juurdepääs reproduktiivtervishoiule

Sul on õigus õigeaegsele juurdepääsule reproduktiiv- ja seksuaaltervishoiuteenustele ja vajalikule arstiabile. Riik peab tagama, et sul oleks võrdne juurdepääs riiklikult tasustatud tervishoiuteenustele.

Juurdepääs ravile

Sul on õigus juurdepääsule tervishoiuteenustele, mida vajad oma seksuaal- ja reproduktiivtervise kaitseks. Meditsiiniteenused ja ravi peavad olema kättesaadavad õigeaegselt. Sinu õigused patsiendina on sätestatud Eesti Vabariigi võlaõigusseaduses. Sinu õigus saada tervishoiuteenuseid ilma soolise diskrimineerimiseta on sätestatud soolise võrdõiguslikkuse seaduses. Tervishoiuteenustele juurdepääsul on keelatud sind diskrimineerida rassi, nahavärvi või etnilise päritolu alusel. Sinu õigus õigeaegsele võrdsele juurdepääsule üldistes tervishoiuteenustes, millele sul on Eesti õiguse kohaselt õigus, on osa inimõigusest tervisele.

Arstiabi ja riikliku rahastamise valdkonnad

Reproduktiiv- ja seksuaaltervise kontekstis on sul õigus saada ravi: 

  • sugulisel teel nakkavate haiguste, HIV-nakkuse ja AIDSi korral

Juurdepääs reproduktiiv- ja seksuaaltervishoiusüsteemile ei tähenda, et riik peab peab kogu ravi tasuta tagama. Võttes arvesse oma rahalisi vahendid ja muid aspekte, võib riik otsustada, milliseid raviteenuste liike ta rahastab täielikult või osaliselt. Riigi poolt rahastatavate tervishoiuteenuste liigid ning tingimused ja ulatus, milles selline rahastus kehtib, on sätestatud ravikindlustuse seaduses.

näide Eestis rahastab riik täies ulatuses rasedate naiste ravikindlustust.

Riik peab tagama, et saadaval olevad meditsiiniteenused on ohutud ja kvaliteetsed.

Teave reproduktiiv- ja seksuaaltervise kohta

Juurdepääs reproduktiiv- ja seksuaaltervisele on tihedalt seotud ja sõltub suures osas teabest, mida saad oma tervisliku seisundi kohta ja selle kohta, millist ravi vajad. Loe lisaks selle kohta, kuidas saada juurdepääsu oma reproduktiiv- ja seksuaaltervise kohta käivale teabele.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui sul ei ole juurdepääsu sulle vaja olevatele reproduktiiv- ja seksuaaltervishoiu teenustele, või kui need on halva kvaliteediga ja ei ole kättesaadavad õigeaegselt, võib olla rikutud sinu õigust tervisele. Äärmuslikes olukordades võib piisava arstiabi puudumine viia selleni, et rikutud on õigust elule.

Kuna sinu reproduktiiv- ja seksuaaltervisega seotud aspektid on tihedalt seotud sinu eraeluga, näiteks sinu õigusega privaatsusele või sinu valikuga saada lapsevanemaks, võib see viia ka selleni, et rikutakse sinu õigust eraelule.

Kui sulle keeldutakse andmast ravi vaid selle tõttu, et kuulud teatud omadustega rühma, mis on seotud sinu soo, soolise identiteedi, rassi, päritolu, usuliste veendumuste, seksuaalse sättumusega, või muudel sarnastel alustel, rikub see diskrimineerimiskeeldu.

Materjalid

Viimati uuendatud 21/10/2020