Ameti tegevusvaldkond on riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmine, riigile üle läinud elatisnõuete sissenõudmine, riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa osaline kustutamine, puude raskusastme tuvastamine, rehabilitatsiooniteenuse ja erihoolekandeteenuste osutamise tagamine ja rahastamine, abivahendite kättesaadavuse korraldamine ja riigiosaluse kompenseerimine, ohvriabi- ja lepitusteenuse osutamine, naiste tugikeskuse teenuse tagamine, riikliku lastekaitsepoliitika rakendamine, riigisisese ja rahvusvahelise lapsendamise korraldamine ning klientide teenindamine ja nõustamine.

Millalorganisatsiooni poole pöörduda

Ohvriabi

Kui oled langenud kuriteo ohvriks või oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist, siis on sul võimalik pöörduda ohvriabisse. Riiklikud ohvriabikeskused asuvad kõigis suuremates linnades. Ohvriabi keskustes osutame abivajajatele tasuta nõustamisteenust.

Psühholoogilise abi kulude hüvitamine

Ohvriks sattudes on sinul ja sinu pereliikmetel võimalus pöörduda psühholoogilisele nõustamisele. Psühholoogilise abi hüvitise saamiseks on sul vaja kohtuda ohvriabitöötajaga, kes vormistab sulle taotluse, mille sa allkirjastad. Sul on vaja ka politsei tõendit, mis kinnitab, et on algatatud menetlust ja sina oled kannatanu või tema seaduslik esindaja. Politsei tõendi saamisel aitab sind ohvriabitöötaja.

Lepitusteenus

Lepitusmenetluse eesmärk on saavutada kokkulepe kahtlustatava või süüdistatava ja kannatanu leppimiseks ning kuriteoga tekitatud kahjude heastamiseks. Lepitamine võimaldab rohkem kaasata kannatanut otsustusprotsessi ning vähendada kuriteoga kaasnenud pingeid, hirmu, viha jms tundeid. Lepitusmenetluse läbiviimisel arvestatakse ennekõike kannatanu/ohvri huve. Lepitamine tõstab kannatanu/ohvri väärtust ja suurendab tema kaasatust. Lepitamise läbiviimisel tegeletakse kuriteo mõlema osapoolega.

Teenused inimkaubanduse ohvritele, seksuaalselt väärkoheldud alaealistele ja saatjata alaealistele välismaalastele

Inimkaubanduse ohvritel, saatjata alaealistel välismaalastel ja seksuaalselt väärkoheldud alaealistel on õigus lisaks nõustamisteenusele, psühholoogilisele abile ja abistamisele suhtlemisel riigi- ja omavalitsuse asutuste ning juriidiliste isikutega saada ka teisi teenuseid, milleks on turvaline majutus, tervishoiuteenused, tõlketeenused ning muud füüsiliseks ja psühhosotsiaalseks taastumiseks vajalikud teenused. Neid teenuseid on võimalik saada kuni vajaduse ära langemiseni juhul kui on alustatud kriminaalmenetlus karistusseadustikus sätestatud inimkaubanduse või seksuaalse väärkohtlemise paragrahvide alusel.

Ülesanded

  • elatisabi määramine ja maksmine ning riigile üleläinud elatisnõuete sissenõudmine
  • uude raskusastme tuvastamine, vastava praktika ühtlustamine ja ekspertiiside üle arvestuse pidamine
  • ohvriabi- ja lepitusteenuse osutamine ja korraldamine ning naiste tugikeskuse teenuse tagamine ja rahastamine
  • erihoolekandeteenuste osutamise tagamine ja rahastamine ning erihoolekandeteenuste saajate üle arvestuse pidamine

Võta ühendust

www.sotsiaalkindlustusamet.ee
info@sotsiaalkindlustusamet.ee 
+371 670 392 90

Sotsiaalkindlustusamet
Endla 8
15092 Tallinn
Eesti

Viimati uuendatud 16/08/2017