Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik seisab selle eest, et naistel ja meestel oleksid kõigis ühiskonnaelu valdkondades võrdsed õigused ja võimalused. Samuti seisab volinik selle eest hea, et erinevate vähemusgruppide esindajatel oleksid võrdsed võimalused.

Millal organisatsiooni poole pöörduda

Abi diskrimineerimise vastu

Volinik selgitab inimestele nende soolise võrdõiguslikkuse seadusega ning võrdse kohtlemise seadusega tagatud õigusi. Samuti annab volinik nõu, kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda. Volinik annab nõu ka diskrimineerimist käsitlevate kaebuste ja hagide esitamisel kohtusse või töövaidluskomisjoni. Volinikul on õigus alustada nii omal initsiatiivil kui ka kaebuse pinnalt uurimist, mille tulemusena valmib arvamus diskrimineerimise toimumise kohta.

Voliniku arvamus on vaidluse pooltele küll õiguslikult mittesiduv, kuid annab avaldajale infot kohtusse või töövaidluskomisjoni pöördumise põhjendatuse kohta. 

Voliniku võimuses ei ole teha ettekirjutusi ega määrata trahve. Volinik ei saa mõista kannatanule välja hüvitist tekkinud kahju eest. Hüvitise saab välja mõista kohus või töövaidluskomisjon.

Voliniku poole saab pöörduda kirjalikult aadressi avaldus@volinik.ee või voliniku kodulehe kaudu. Eelregistreerimisega vastuvõtule saab tulla kolmapäeviti 10.00-12.00. Vastuvõtule registreerumiseks tuleb saata aadressile avaldus@volinik.ee oma nimi, isikukood või sünnikuupäev, kontaktandmed ja juhtunu asjaolud.

Ülesanded

  • soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmise jälgimine   
  • diskrimineerimisjuhtumites puhul nõustamine ja abistamine 
  • võrdõiguslikkuse edendamine ja õigusteadlikkuse tõstmine   
  • uuringud  
  • euroopa Liidu kodanikest töötajate ja nende pereliikmete vaba liikumise kontaktpunkt 

Võta ühendust

www.vordoigusvolinik.ee
avaldus@volinik.ee

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
Roosikrantsi 8b
10119 Tallinn
Eesti

Viimati uuendatud 25/01/2018