Õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide Eesti Vabariigi põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle.

Mis põhjusel õiguskantsleri poole pöörduda?

Õigustloov akt on põhiseaduse ja seadusega vastuolus

Kui leiate, et õigustloov akt ei vasta põhiseadusele ja seadusele, saate pöörduda õiguskantsleri poole avaldusega, selle põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrollimiseks.

Ametnik rikub teie õigusi

Kui leiate, et ametiasutus, ametnik või muu avalikke ülesandeid täitev isik rikub teie põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi, kohtleb teid seaduse või hea halduse tava vastaselt (nt on ebaviisakas, ebaõiglane, viivitab vastamisega või on jätnud vastamata, annab puudulikku teavet või valeteavet), saate esitada õiguskantslerile avalduse asutuse või isiku tegevuse kontrollimiseks.

Teid väärkoheldakse kinnises asutuses

Kui leiate, et teid väärkoheldakse vabadust piiravas asutuses, saate pöörduda õiguskantsleri poole avaldusega asutuse või ametniku tegevuse kontrollimiseks. Väärkohtlemine on piinamine või muu julm, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine või karistamine.

Teid diskrimineeritakse

Kui leiate, et teid diskrimineerib füüsiline või eraõiguslik juriidiline isik (nt tööandja) soo, rassi, rahvuse, nahavärvuse, keele, päritolu, usutunnistuse või usulise veendumuse, poliitilise või muu veendumuse, varalise või sotsiaalse seisundi, vanuse, puude, seksuaalse suundumuse või seaduses nimetatud muu tunnuse tõttu, võite pöörduda õiguskantsleri poole. Õiguskantsleril on õigus korraldada lepitusmenetlus.

Te ei ole rahul kohtuniku tegevusega

Kui leiate, et kohtunik rikub teie kohtuasja lahendades ametikohustusi, saate pöörduda avaldusega õiguskantsleri poole. Õiguskantsleril on õigus algatada kohtuniku vastu distsiplinaarmenetlus.

Õiguskantsleri ülesanded

 • põhiseaduslikkuse järelevalve
 • põhiõiguste kaitse
 • laste ja noorte õigused
 • väärkohtlemise ennetamine
 • riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses arvamuse andmine
 • riigikogu liikmete arupärimisele vastamine
 • riigikogu liikmete kirjalikele küsimusele vastamine
 • puutumatuse äravõtmise ettepaneku tegemine
 • distsiplinaarmenetluse algatamine kohtuniku vastu
 • diskrimineerimisvaidluste lahendamine
 • õigustloovate aktide eelnõude kohtale arvamuse andmine

Võta ühendust

www.oiguskantsler.ee/ 
info@oiguskantsler.ee 
+372 693 8400

Õiguskantsler
Kohtu tänav 8
15193 Tallinn
Eesti

Viimati uuendatud 25/01/2018