Andmekaitse Inspektsiooni eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. Valdkonna tunnustatud eksperdina leiavad nad õiglase tasakaalu isiku põhiõiguste, avalike ja ärihuvide vahel

Millal organisatsiooni poole pöörduda

Andmekaitse Inspektsioon kaitseb Teie põhiseaduslikke õigusi:

 • õigust saada teavet asutuste tegevuse kohta
 • õigust era-ja pereelu puutumatusele isikuandmete kasutamisel
 • õigust pääseda enda kohta kogutud andmete juurde

Ülesanded

 • kontrollib Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuete täitmist
 • rakendab seadustes ettenähtud alustel, ulatuses ja korras haldussundi
 • algatab vajadusel väärteomenetluse ja kohaldab karistust
 • teeb koostööd rahvusvaheliste andmekaitse järelevalve organisatsioonidega ja välisriikide andmekaitse järelevalve asutuste ning välisriikide muude pädevate asutuste või isikutega  
 • peatada isikuandmete töötlemine
 • nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist
 • keelata isikuandmete töötlemine
 • nõuda isikuandmete sulgemist või töötlemise lõpetamist (sealhulgas hävitamist või edastamist arhiivi)
 • andmekaitse Inspektsiooni pädeval ametiisikul on õigus kontrollimiseks takistamatult siseneda vastutava või volitatud töötleja territooriumile või ruumi, saada juurdepääs vastutava ja volitatud töötleja dokumentidele ja seadmetele, samuti salvestatud andmetele ning andmetöötluseks kasutatavale tarkvarale

Võta ühendust

www.aki.ee/en
info@aki.ee
+371 627 41 44

Isikuandmete kaitse seadus
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Eesti

Viimati uuendatud 30/11/2017