Ohver või kolmas isik võib esitada politseile avalduse lähisuhtevägivalla kohta, misjärel algatatakse kriminaalmenetlus, mis viiakse läbi vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule.

Menetluse algatamine

Enamikel juhtudel on politseil kohustus alustada kriminaalmenetlust, kui neid on kuriteost teavitatud, isegi kui kannatanu pole avaldust esitanud. Samas on kriminaalmenetluse seadustikus loetletud mitmed põhjused, mis juhul kriminaalmenetlust ei algatata, näiteks juhul, kui puudub kriminaalmenetluse alus; kuritegu pandi toime liiga kaua aega tagasi, mistõttu kuritegu on aegunud; samas süüdistuses on isiku suhtes jõustunud kohtulahend või kriminaalmenetluse lõpetamise määrus; või muul seaduses nimetatud põhjusel.

Edasi kaebamine

Kui politseiametnik keeldub kriminaalmenetlust alustamast (see peab olema kirjalik otsus ja politseiametnik peab ohvrit teavitama), on ohvril õigus see otsus kaebada prokurörile 10 päeva jooksul pärast seda, kui ta on selle kätte saanud seda. Prokurör peab kaebuse läbi vaatama 15 päeva jooksul alates selle kättesaamisest ning võib kaevatud otsuse täielikult või osaliselt tühistada või seda muuta. Prokuröri otsuse peale saab edasi kaevata Riigiprokuratuuri, kes lahendab kaebuse ühe kuu jooksul kaebuse saamisest arvates. Riigiprokuratuuri otsuse võib ringkonnakohtus vaidlustada advokaadi kaudu ühe kuu jooksul, alates määruse koopia saamisest. Kui pärast kõigi astmete läbimist leiab ohver, et otsusega on rikutud tema inimõigusi, on tal võimalus esitada kaebus Euroopa Inimõiguste Kohtule.

Ohvrite õigused

Kriminaalmenetluse seadustik loetleb mitmeid õigusi, mis ohvritel on kriminaalmenetluse ajal. Näiteks on ohvril õigus:

 • anda ütlusi või keelduda ütluste andmisest seaduses sätestatud alustel
 • esitada tõendeid, taotlusi ja kaebusi
 • tutvuda menetlustoimingute protokollidega ja teha avaldusi menetlustoimingute tingimuste, käigu, tulemuste ja protokollide kohta
 • tutvuda kriminaaltoimiku materjalidega vastavalt seadusele
 • osaleda kohtulikul arutamisel
 • anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks või keelduda nõusoleku andmisest
 • anda nõusolek ajutise lähenemiskeelu kohaldamiseks ja taotleda lähenemiskeelu kohaldamist
 • taotleda, et tema  ülekuulamist viiks läbi temaga samast soost isik, kui tegemist on seksuaalvägivalla, soolise vägivalla või lähisuhetes toime pandud kuriteoga (välja arvatud kui ülekuulamist viib läbi prokurör või kohtunik või kui see takistaks menetluse käiku)
 • saada teavet kuriteos kahtlustatava isiku vahi alla võtmise kohta ja taotleda, et ohu korral teda teavitataks kinnipeetava vabastamisest
 • taotleda, et teda teavitataks süüdimõistetu ennetähtaegsest vabastamisest või kinnipidamisasutusest põgenemisest, juhul kui teavitamine võib ära hoida ohu kannatanule
 • võtta menetlustoimingule saatjana kaasa üks tema poolt valitud isik, kui menetleja ei ole sellest põhjendatult keeldunud

Materjalid

Viimati uuendatud 15/11/2021