Kriminaalvastutust võib rakendada selliste kuritegude eest nagu kehaline väärkohtlemine, tapmine, tapmisega ähvardamine või raske kehavigastuse tekitamine, vägistamine jt.

Lähisuhtevägivald ja kuriteod

Lähisuhtevägivalda ei ole karistusseadustikus määratletud spetsiifilise või eraldi kuriteona, kuid selle toimepanija võib kriminaalvastutusele võtta, kui toime pandud tegu vastab mõnele teisele karistusseadustikus määratletud kuriteole. Selleks kuriteoks võib näiteks olla tapmine, kehavigastus (rasked, mõõdukad või kerged vigastused), ähvardus tappa või põhjustada tervisekahjustusi, vabaduse võtmine, vägistamine, piinamine jt.

Raskendatud asjaolu

Karistusseadustik tunnistab lähisuhtes toime pandud vägivalda raskendavaks asjaoluks. See tähendab, et raskendavaks asjaoluks loetakse seda, kui süütegu pannakse toime isiku suhtes, kes on süüdlasest majanduslikus sõltuvuses, samuti süüdlase endise või praeguse pereliikme, süüdlasega koos elava isiku või süüdlasest muul viisil perekondlikus sõltuvuses oleva isiku suhtes.

Seega, kui süütegu (näiteks kehavigastus või seksuaalne vägivald) pannakse toime sugulase või intiimpartneri vastu, vastutab süüdlane konkreetse süüteo eest, mis on lisaks toime pandud raskendavatel asjaoludel. See näeb ette raskema karistuse. Seega tunnistab karistusseadustik lähisuhtevägivalda raskema süüteona võrreldes üksiku vägivallateoga isiku vastu, kes ei ole vägivallatsejaga suhtes.

Kuriteod laste vastu

Samuti karistatakse karistusseadustiku kohaselt raskemalt noorte laste vastu toime pandud kuritegusid – raskendavaks asjaoluks loetakse süüteo toimepanemist teadvalt noorema kui kaheteistaastase lapse suhtes.

Lisaks sellele on vastavalt lastekaitseseadusele  keelatud lapse hooletusse jätmine, lapse vaimne, emotsionaalne, kehaline ja seksuaalne väärkohtlemine, sealhulgas lapse alavääristamine, hirmutamine ja kehaline karistamine, samuti lapse karistamine mis tahes muul viisil, mis ohustab tema vaimset, emotsionaalset või füüsilist tervist.

Materjalid

Viimati uuendatud 15/11/2021