Kriminaalvastutus ja lähisuhtevägivald

Raskemad lähisuhtevägivalla teod võivad süüdlasele kaasa tuua kriminaalvastutuse.

Kriminaalvastutust võib rakendada selliste kuritegude eest nagu kehaline väärkohtlemine, tapmine, tapmisega ähvardamine või raske kehavigastuse tekitamine, vägistamine jt.

Kurjategijate vastutus lähisuhtevägivalla eest näitab riigi võimet kaitsta inimõigusi. Riigi suutmatus viia läbi asjakohaseid kriminaal- või haldusmenetlusi ja kurjategija süüdi mõista võib kaasa tuua inimõiguste rikkumise.

Kriminaalvastutus ja inimõigused

Õigus elule, ebainimliku või alandava kohtlemise keeld ning õigus era- ja perekonnaelule

Tõhusa kriminaalmenetluse läbiviimine ja lähisuhtevägivalla toimepanijate kriminaalvastutusele võtmine on oluline riigipoolne meede ohvrite õiguste kaitsmiseks ja inimõiguste rikkumiste ärahoidmiseks. Kui asjaomased riigiasutused ei suuda ohvrit kaitsta – kuritegu tõhusalt uurida, süüdistust esitada, kohtumenetlust läbi viia ja vajaduse korral kurjategijat süüdi mõista, võib see rikkuda õigust elule, ebainimliku või alandava kohtlemise keeldu või õigust era- ja perekonnaelule.

Diskrimineerimise keeld

Lähisuhtevägivalda peetakse naiste diskrimineerimise vormiks, kuna see mõjutab peamiselt naisi. Kui asjaomased riigiasutused ei reageeri tõhusalt ega kaitse lähisuhtevägivalla ohvreid nende elu, vabadust või tervist ähvardavate otseste ohtude korral, võib see kaasa tuua diskrimineerimiskeelu rikkumise, koosmõjus teiste õiguste rikkumisega, nagu õigus elule, ebainimliku või alandava kohtlemise keeld ning õigus era- ja perekonnaelu austamisele.

Õigus õiglasele kohtumenetlusele

Kui lähisuhtevägivalla ohvrid on kriminaalmenetluses ohvriks tunnistatud, on neil mitmeid õiglase kohtumenetlusega seotud õigusi. Näiteks on neil teatud tingimustel õigus tasuta õigusabile. Kui riik ei suuda ohvrite suhtes tagada õiglase kohtumenetlusi tagatisi ja ohvrite suhtes on toimunud ebaõiglane menetlus, võib see kaasa tuua õiglase kohtumenetluse õiguse rikkumise.

Selle giidi osa kohta

Giidi selles osas selgitatakse kuritegude liike, mida võidakse toime panna lähisuhtevägivalla kontekstis, samuti seda, kuidas vägivallatseja vastutusele võtta.

Uuri lähemalt

Materjalid

Viimati uuendatud 14/11/2021