Oluline on, et sul on turvaline kui nõustud tunnistama. Kui see nii ei ole, on riigil kohustus kaitsta sind kõikvõimaliku ohu eest.

Kui sinu elule või tervisele on oht tunnistuse andmise tõttu, on riigil kohustus sind kaitsta. Sellisel juhul on sul õigus paluda erikaitset.

Erikaitse

Erikaitset võid paluda mitmel juhul:

  • Sinu elu, tervist või teisi huve on rünnatud sinu rolli tulemusel kuriteo paljastamisel.
  • Sinu elu, tervist või teisi hüve on ähvardatud sinu rolli tulemusel kuriteo paljastamisel.
  • Sa ei ole veel reaalseid ähvardusi saanud, kuid on piisavalt alust uskumaks, et sinu elu, tervis või teised huvid võivad olla ohus sinu rolli tulemusel kuriteo paljastamisel.

Võid erikaitset paluda vaid siis, kui sinu tunnistust kasutatakse raske või iseäranis raske kuriteo paljastamisel. Kuid kui sinu elule ja tervisele on oht sinu tunnistuse tõttu vähem raske kuriteoga seoses, peab riik sind sellegipoolest kaitsma.

Kui sind ei kaitsta ja selle tulemusel rünnatakse sind või teisi sulle lähedasi inimesi, kuna andsid oma tunnistuse, võib see, olenevalt asjaoludest, rikkuda sinu või nende õigust elule või ebainimliku kohtlemise keeldu.

Kuidas kaitset paluda

Kui sa usud, et sul ei ole kriminaalmenetluse ajal turvaline, peaksid paluma erikaitset isikult, kes tegeleb kohtuasjaga selles staadiumis. See võib olla kas uurija, prokurör või kohus. See ametnik peab uurima sinu avaldust ja tegema otsuse sinu palve kas täita või mitte. Kaitse andmisest keeldumine peab sisaldama piisavalt põhjendusi, miks selline kaitse ei ole vajalik. 

Edasikaebamine

Kui sulle kaitse andmisest keelduti ja sa selle otsusega ei nõustu, on mitmeid viise, kuidas seda otsust edasi kaevata:

  • Kui otsuse tegi kohtuasja uurija või prokurör, peaksid edasi kaebama riigi peaprokurörile.
  • Kui otsuse tegi vastavalt haldusmenetluse seadusele riigi peaprokurör, peaksid esmalt esitama vaide prokuratuuri ja siis kaebama selle edasi halduskohtusse. 
  • Kui otsuse tegi kohus, pead oma apellatsiooni esitama kõrgema astme kohtule. Näiteks esimese astme kohtu otsus apellatsioonikohtule, ja appellatsioonikohtu otsus Riigikohtule. 

Kaitse liigid

Erikaitse liike on mitmeid. Mõned erikaitse meetmed sisaldavad:

  • kaitse tagamist turvatöötajate poolt;
  • uue identiteedi loomist;
  • elukoha või töö vahetust;
  • vara või kaitstud isikute kindlustamist.

Ametnikul, kes teeb otsuse, kas sulle erikaitset anda, on ka õigus määrata sinu olukorras kõige paremini sobiv kaitse liik.

Eraelu

Sinu eraelu peab kriminaalmenetluse jooksul kaitstud olema. Fotosid, videosid või teisi salvestisi, mis sinust uurimise käigus on tehtud, ei tohi meedias sinu loata avaldada. Neid materjale võib avaldada vaid siis, kui need on kuriteo lahendamiseks vajalikud. Nende materjalide avaldamine ilma sinu loata ja ilma põhjenduseta võib kaasa tuua sinu eraelu õiguse rikkumise. Võid lugeda lisaks isikuandmete (kaasa arvatud fotode ja video) kaitse kohta andmete ja privaatsuse alt.

Materjalid

Viimati uuendatud 24/08/2017