Lõplik kohtuotsus sinu kohtuasjas peab põhinema tõenditel. Prokuratuur peab koguma piisavalt tõendeid, et tõestada kohtule sinu süüd.

Tõendeid on mitut erinevat liiki: kirjalikud dokumendid, video- või audiosalvestised, andmefailid, tunnistajate ütlused, eksperdi või pädeva asutuse otsused ja ka asitõendid. 

Sul on ka õigus esitada oma tõendeid ja kutsuda kohtusse oma tunnistajaid. Sul peab olema oma tõendite esitamiseks prokuratuuriga võrdne võimalus.

Kohtule esitatud tõendid peavad olema sinu kohtuasja suhtes asjassepuutuvad ja seaduslikul teel omandatud. Tõendeid, mis on omandatud piinamisega või ähvardades sinu või teiste inimeste elu või tervist, ei või kohtus kasutada.

Sinu õigust õiglasele kohtupidamisele võib olla rikutud, kui neid nõudeid ei järgita.

Viimati uuendatud 27/04/2017