Kui usud, et riigiasutus on väljastanud õigusvastase otsuse, on sul õigus kaevata see halduskohtusse. Kohtusse pöördumisel võivad olla teatud nõuded, kuid need ei tohi olla nii äärmuslikud, et sa ei suuda neid täita.

Sul on õigus esitada kaebus riigiasutuse vastu ja lasta seda uurida halduskohtus. Kuid sellel õigusel on teatud tingimused:

Kaebuse liik

Pead oma kaebuse jaoks valima õige kohtu. Halduskohtud võivad tegeleda vaid eraisikute ja riigiasutuste (tavaliselt valitsusasutuste) vaheliste vaidlustega, kus need asutused on teostanud täidesaatvat võimu.

näide Kui omavalitsus ei lubanud sul organiseerida kogunemist linnaväljakul, võid selle otsuse edasi kaevata halduskohtusse. 

Otsuseid, mida on teinud korrakaitseasutus (politsei või prokurör) asjades, mis puudutavad kindlat kriminaalasja, ei uurita halduskohtus. 

näide Kui prokurör on teinud otsuse kuulutada sind kriminaalasjas kahtlusaluseks, ei saa sa seda otsust edasi kaevata halduskohtus. 

Edasi kaebamine

Enamikul juhtudest pead halduskohtusse juurdepääsu saamiseks esmalt riigiasutuse otsuse edasi kaebama samale asutusele või kõrgemale asutusele 

näide Enne kui saad Politsei- ja Piirivalveameti otsuse kaevata kohtusse, pead selle kaebama Politsei- ja Piirivalveameti juhile.

Nõuded

Oma kaebust halduskohtusse esitades võidakse sul paluda täita ka teisi nõudeid, nagu näiteks tähtaegu või maksta lõive. Need nõuded peavad olema täidetavad, mitte takistama sul kaebust esitamast.

Lõivud

Kaebuse halduskohtusse esitamiseks pead tasuma fikseeritud riigilõivu. Kui sa ei suuda seda tasu maksta oma varalise seisundi tõttu, võid paluda kohtult menetlusabi, saamaks maksuvabastusi või maksuvähendusi.

Tähtajad

Tähtajad erinevad vastavalt sellele, millist kaebuse liiki soovid kohtul uurida lasta. Näiteks on riigiasutuse otsuse edasi kaebamise tähtaeg tavaliselt 30 päeva. Haldusorgani tegevusetuse või viivituse puhul võib kohustusliku hagimenetluse algatada ühe aasta jooksul peale seda, kui haldusakti või haldusmeetme vastuvõtmise tähtaeg on möödunud. 

Pead neid tähtaegu järgides olema hoolikas. Kuid kui oled tähtaja mööda lasknud nii, et see ei olnud sinu süü, võid paluda kohtul tähtaja ennistada. Seda pead paluma samas kohtus, kus tähtaeg kehtestati ja saatma oma palve koos kaebuse esitamiseks vajalike dokumentidega.

Materjalid

Viimati uuendatud 10/01/2017