Sul on õigus kaevata, kui arvad, et sind on ebaseaduslikult takistatud rahvaalgatuse korraldamisel või selles osalemisel.

Kui leiad, et riigi või kohaliku omavalitsuse otsus või toiming rikub su õigusi, saad selle edasi kaevata halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Halduskohtumenetluse seadustik annab juhised kaebuse sisu, vajalike lisade ja esitamise kohta. Kui su kaebus lükatakse tagasi, on sul võimalus halduskohtu otsus 30 päeva jooksul ringkonnakohtusse edasi kaevata. Kui ka ringkonnakohus jätab su kaebuse rahuldamata, võid selle 30 päeva jooksul edasi kaevata Riigikohtusse.

Kaebused rahvusvahelistele inimõiguste institutsioonidele

Kui leiad, et Eesti institutsioonid või kohtud ei ole sinu õiguste rikkumist heastanud, võid esitada kaebuse rahvusvahelistele ja Euroopa institutsioonidele, näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtule või ÜRO Inimõiguste Komiteele.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023