Kollektiivsed pöördumised

Sul on kodanikuna õigus teha ettepanekuid uute õigusaktide vastuvõtmise kohta või kehtivate õigusaktide muutmise kohta, kui su algatus vastab mitmele tingimusele.

Seadusandlik algatus on tööriist, mis võimaldab avalikkusel teha ettepanekuid uute seaduste vastuvõtmiseks või olemasolevate seaduste muutmiseks. Kui soovid esitada seaduseelnõu Riigikogule arutamiseks, saad seda teha, kui su ettepanekut toetab piisavalt inimesi. Kodanikud võivad teha algatusi mitte ainult uute seaduste vastuvõtmiseks, vaid ka olemasolevate seaduste muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks.

Eestis saab seadusandlikke algatusi esitada Riigikogule kollektiivse pöördumisena. Kollektiivse pöördumise esitamiseks tuleb koguda vähemalt 1000 toetusallkirja ning pöördumisele tuleb lisada kuni kolme leheküljeline põhjendus, miks praegune olukord ei ole rahuldav ja kuidas pöördumine olukorda parandaks. Toetusallkirja võib anda Eesti alaline elanik, kes on vähemalt 16-aastane. Riigikogu juhatus otsustab kollektiivse pöördumise alusel menetluse algatamise 30 kalendripäeva jooksul pöördumise esitamisest arvates.

Pöördumise menetlemisel võib Riigikogu otsustada:

  • algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu
  • korraldada avalik istung
  • edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks
  • edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks
  • esitatud ettepanek tagasi lükata
  • lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil

Kohalikul tasandil on elanikel õigus algatada ka kohalikke küsimusi puudutavate õigusaktide vastuvõtmist, muutmist või kehtetuks tunnistamist. Selle jaoks peab andma toetusallkirja vähemalt 1% kohaliku omavalitsuse elanike arvust. Selliseid algatusi peab kohalik omavalitsus arutama hiljemalt kolme kuu jooksul. Algatuse esitajate esindajal on õigus osaleda algatuse arutelus. Lisaks on igaühel õigus taotleda volikogult või valitsuselt nende poolt vastuvõetud õigusaktidesse muudatuste tegemist või nende tühistamist, kui nendega on seadusvastaselt kitsendatud tema õigusi.

Kuidas esitada kollektiivseid pöördumisi?

Kollektiivse pöördumise saab esitada paberkandjal või elektroonilisel kujul. Eesti Koostöö Kogu on spetsiaalselt selle jaoks loonud veebiplatvormi. Kodanikualgatuse portaal Rahvaalgatus.ee on mugav viis pöördumiste koostamiseks, arutelude pidamiseks, digiallkirjade kogumiseks ja pöördumiste edastamiseks Riigikogule ja kohalikule omavalitsusele.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023