Vabaühendused on vabatahtlikud valitsusvälised organisatsioonid, mis on loodud mittetulunduslike eesmärkide saavutamiseks. Vabaühendused täidavad demokraatias olulist rolli avalikkuse teadlikkuse edendamise, avalikus elus osalemise ning riigiasutuste läbipaistvuse ja vastutuse tagamise kaudu.

Vabaühendused saavad teostada oma eesmärke kasutades erinevaid vahendeid ning kohandades oma ressursse ja võimalusi eesmärkidele vastavalt, mis tähendab, et nad on võimelised täitma paljusid erinevaid funktsioone, alates sidusrühmade ja avalikkuse vahelise suhtluse vahendamisest kuni huvikaitsetegevuste kaudu muutuste loomiseni seadustes või poliitikas. Vabaühendused võivad olla oma olemuselt kohalikud, riiklikud või rahvusvahelised ning nende fookus ja ulatus muutub vastavalt.

Vabaühenduse kaudu saab oma kodanikuosaluse õigust kasutada mitmel viisil. Saad toetada konkreetse vabaühenduse tegevust näiteks selle tegevuses osaledes või sellele annetades. Samuti võid astuda vabaühenduse liikmeks ja aidata otseselt kaasa selle eesmärkide saavutamisele, näiteks aidates korraldada selle tegevust ja värvates uusi liikmeid. Kui oled huvitatud nendest võimalustest, võid võtta ühendust sulle huvi pakkuva vabaühendusega ja küsida lisateavet selle kohta, kuidas ühenduse tegevust toetada või selle liikmeks astuda. Teine võimalus on asutada oma vabaühendus.

Kuidas asutada oma vabaühendust?

Vabaühenduse asutamise nõuded on loetletud mittetulundusühingute seaduses ja sihtasutuste seaduses. Sinu vabaühendus võib olla kas mittetulundusühing või sihtasutus. Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Nii mittetulundusühingud kui sihtasutused on mittetulunduslikud.

Mittetulundusühingu saab asutada:

  • füüsiliste või juriidiliste isikute poolt
  • asutamislepingu alusel
  • tähtajatult või tähtajaliselt
  • mitte vähem kui kahe inimese poolt
  • ilma vara investeerimata

Sihtasutuse saab asutada:

  • füüsiliste või juriidiliste isikute poolt
  • asutamisotsuse või asutamisotsust sisaldava notariaalselt tõestatud testamendi alusel
  • tähtajatult või tähtajaliselt
  • ühe või mitme isiku poolt
  • eeldusega, et sihtasutusele antakse üle vara

Mittetulundusühingu või sihtasutuse asutamiseks peab juhatus esitama avalduse organisatsiooni kandmiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse, mis on äriregistri osa ja mida peab Tartu Maakohtu registriosakond.

Seadus keelab oma vabaühenduse kaudu teatud tegevuste toimepanemise, näiteks põhiseadusliku korra, kriminaalõiguse või heade kommetega vastuolus oleva tegevuse. Vabaühendus võib aga vabalt teostada tegevusi, mis ei ole seadusega vastuolus, eelkõige levitada oma tegevuse kohta teavet, asutada oma väljaandeid ja muid massimeediavahendeid, korraldada koosolekuid, rongkäike ja meeleavaldusi ning teha muid avalikke tegevusi.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui sul on keelatud vabaühendusega liituda või seda asutada, võib olla rikutud sinu kogunemis- ja ühinemisvabadust. Lisaks võib see keeld olenevalt asjaoludest kujutada endast ka diskrimineerimiskeelu rikkumist.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023