Erakonnad on organisatsioonid, mis on asutatud poliitiliste tegevuste teostamiseks, näiteks valimistel kandideerimiseks, oma kandidaatide esitamiseks ametikohtadele, osalemiseks nende asutuste töös, kuhu nende liikmed on valitud, ja erakondade programmide elluviimiseks. Erakonna moodustamise ja sellega liitumise õigus on põhiseadusega kaitstud õigus.

Sul on võimalus toetada juba olemasoleva erakonna tegevust, osaledes selle tegevuses, annetades sellele või astudes erakonna liikmeks või moodustada oma erakond.

märge Erakondadega liitumine on keelatud teatud elukutsete esindajatel, kelle poliitilist erapooletust peetakse üldiselt oluliseks ametiülesannete täitmisel. Nende hulka kuuluvad kohtunikud, prokurörid, politseinikud, õiguskantsler ja tema nõunikud, riigikontrolör ja Riigikontrolli peakontrolör, tegevteenistuses olevad kaitseväelased.

Kuidas astuda erakonda?

Erakonnaseaduse kohaselt saad erakonnaga liituda, kui oled Eesti kodanik või mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, kes elab püsivalt Eestis, oled teovõimeline ja oled vähemalt 18-aastane.

Kui oled otsustanud kindla erakonnaga liituda, saad järgida erakonna kodulehel olevaid liitumisjuhiseid või võtta erakonnaga ühendust nende kodulehel oleva info kaudu. Üldlevinud praktika on aga see, et erakonnad nõuavad liitumiseks soovitusi olemasolevatelt erakonnaliikmetelt või mõne erakonna puhul antakse need soovitused pärast intervjuud.

Erakonna liikmena on sul õigus:

  • osaleda erakonna otsuste tegemisel
  • valida erakonna juhtorganeid
  • kandideerida erakonna juhtorganite valimistel
  • saada teavet erakonna tegevuse kohta, samuti vabalt oma arvamust avaldada
  • olla eriarvamusel erakonna tehtud otsuste suhtes
  • astuda erakonnast välja

Erakonna põhikirjas võib ette näha ka muid liikmete õigusi ja kohustusi.

märge Erakonnaliikmete nimed ja perekonnanimed on avalikud ja kõigile kättesaadavad andmed.

Kuidas asutada erakonda?

Erakonnaseaduse kohaselt võivad erakonna asutada mitte vähem kui 500 Eestis alaliselt elavat Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikku, kes on vähemalt 18-aastased ja on teovõimelised. Erakonna asutamiseks pead:

  • koostama asutamislepingu, põhikirja ja programmi
  • valima juhatuse
  • esitama avalduse erakonna mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmiseks ja lisama kõik seaduses loetletud dokumendid

Erakonna asutamislepingule ja põhikirjale kohaldatakse mittetulundusühingute seaduses sätestatut.

Seadus loetleb ka erakondade tegutsemispiiranguid. Keelatud on erakonnad, mille eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra või territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele muutmisele või on muul viisil vastuolus kriminaalõigusega. Relvi valdavad, samuti sõjaväeliselt korraldatud või sõjaväelisi harjutusi harrastavad ühingud või liidud ei või tegutseda erakonnana ega erakonna struktuuriüksusena.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Erakonnaga ühinemise või erakonna asutamise takistamine või erakonna tegevuse piiramine, sealhulgas erakonna keelustamine, võib olla kogunemisvabaduse rikkumine. Rahvusvaheline õigus lubab erakondade tegevust piirata, kuid riikidel on kitsas hindamisruum – erakondade ühinemisvabaduse piiramist võivad õigustada vaid veenvad ja mõjuvad põhjused.

Loe lähemalt ühinemisvabaduse piirangute kohta siit giidist.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023