Sul on õigus kaevata, kui leiad, et su kogunemis- või väljendusvabadust on ebaseaduslikult piiratud.

Halduskohtumenetlus

Kui su õigust rahumeelsele kogunemisele on piiratud haldusakti või toiminguga, näiteks ametiasutused on keelanud sul meeleavalduse korraldamise, võid selle vaidlustada halduskohtus. Kaebuse esitamise kord on sätestatud halduskohtumenetluse seadustikus.

Tsiviilkohtumenetlus

Streigi saab ebaseaduslikuks tunnistada ainult kohus. Kui sa ei nõustu maakohtu otsusega streigi ebaseaduslikuks tunnistamise kohta, saad selle edasi kaevata ringkonnakohtusse ja seejärel Riigikohtusse tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt.

Tööinspektsioon

Streikide tõttu võivad olla mõjutatud mitmed olulised tööõigused. Nende rikkumistega seoses on võimalik pöörduda Tööinspektsiooni poole vastavalt töölepingu seadusele.

Politsei

Kui leiad, et sind on meeleavalduse ajal õiguskaitseorganite poolt ebaseaduslikult kinni peetud või vahistatud, on sul õigus esitada kaebus vahistamise seaduslikkuse kohta ja nõuda rikkumise tuvastamisel isegi hüvitist. Loe lähemalt võimaluste kohta kaevata kinnipidamise õiguspärasuse üle.

Kui politsei on sind vahistamise ajal väärkohelnud, on sul õigus selle kohta kaebus esitada. Loe lähemalt kaebamise võimaluste kohta kinnipidamise ajal toimunud väärkohtlemise kohta.

Kaebused rahvusvahelistele inimõiguste institutsioonidele

Kui leiad, et Eesti institutsioonid või kohtud ei ole sinu õiguste rikkumist heastanud, võid esitada kaebuse rahvusvahelistele ja Euroopa institutsioonidele, näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtule või ÜRO Inimõiguste Komiteele.

Hüvitis

Mõnel juhul võib sul riigivastutuse seaduse alusel olla õigus hüvitisele. Näiteks kui sul on ebaseaduslikult keelatud avalikku koosolekut korraldada ja seetõttu sa ei saa seda õigel ajal pidada ja saad rahalist kahju, võib sul olla õigus saada hüvitist. Riigivastutuse seadus sätestab taotluse esitamise ja läbivaatamise korra.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023