Millised on nõuded seaduslikuks kinnipidamiseks sisserände kontekstis?

Nõuded

Sind võidakse kinni pidada, kui sul ei ole Eestis viibimiseks seaduslikku alust.

Näiteks:

 • oled riigipiiri ületanud selleks mitte ettenähtud kohas;
 • sul ei ole kehtivaid reisidokumente, viisat, elamisluba või sa varjad oma identiteeti. Sul ei ole tagasisõiduks vajalikke dokumente või nende saamine vastuvõtvast või läbi reisitavast riigist viibib;
 • sa ei ole vabatahtlikult lahkunud riigist kuupäevaks, mis on näidatud ettekirjutusel Eestist lahkumiseks (tagasimineku otsus);
 • Eesti ametivõimudel on põhjust uskuda, et oled oht riigi julgeolekule või avalikule korrale;
 • on oht, et põgened;
 • sa ei järgi kohustust teha koostööd.

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvile 20 on igaühel õigus vabadusele ja isikupuutumatusele ja kelleltki ei tohi võtta vabadust, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel ja korras:

 1. süüdimõistva kohtuotsuse või kohtu poolt määratud aresti täitmiseks;

 2. kohtu korralduse täitmata jätmise korral või seadusega sätestatud kohustuse täitmise tagamiseks;

 3. kuriteo või haldusõiguserikkumise ärahoidmiseks, sellises õiguserikkumises põhjendatult kahtlustatava toimetamiseks pädeva riigiorgani ette või tema pakkumineku vältimiseks;

 4. alaealise üle kasvatusliku järelevalve sisseseadmiseks või tema toimetamiseks pädeva riigiorgani ette, et otsustada sellise järelevalve sisseseadmine;

 5. nakkushaige, vaimuhaige, alkohooliku või narkomaani kinnipidamiseks, kui ta on endale või teistele ohtlik;

 6. ebaseadusliku Eestisse asumise tõkestamiseks ning Eestist väljasaatmiseks või välisriigile väljaandmiseks.

Konkreetsed kinnipidamise alused, kui viibid riigis ilma seadusliku aluseta, on selgitatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse paragrahvis 15 (2).

Inimõiguste standardid

Isegi kui sinu kinnipidamiseks on alust, vastab sinu kinnipidamine inimõiguste standarditele ainult siis, kui:

 • On kavatsus sind sinu koduriiki tagasi saata ja sind mitte lõputult kinni pidada mõnel teisel põhjusel.

Sinu kinnipidamise alus – Eesti ametivõimude poolt tehtud teod, selleks, et sind maalt välja saata – peab säiluma kogu sinu kinnipidamise jooksul ja sinu väljasaatmiseks peab olema reaalne võimalus. Eesti ametivõimud peavad menetlust läbi viima vastava hoolsusega. 

Milliseid inimõigusrikkumisi võib esineda?

Kui sind ei peeta kinni vastavalt seaduslikele alustele ja/või järgides seaduslikku menetluskorda, võib selle tulemuseks olla isikuvabaduse ja isikupuutumatuse õiguse rikkumine.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/09/2021