Kuidas kaevata tingimuste üle kinnipidamiskohas?

Kaebus kinnipidamiskeskuse juhatusele

Kui sa ei ole rahul teatud kindla olukorraga kinnipidamiskeskuses, võid proovida seda lahendada kinnipidamiskeskuse töötajatega rääkides. Kui nad ei suuda sind aidata, peaksid esitama kaebuse kinnipidamiskeskuse juhatajale. Võid taotleda hüvitust ka siis, kui usud, et oled ebasobivate tingimuste tõttu kannatanud varalist või moraalset kahju.

Kinnipidamiskeskusesse vastu võtmisel antakse sulle kirjalikku teavet kinnipidamiskeskuse sisereeglite ja kaebuste esitamise kohta.

Võid esitada kaebuse kinnipidamiskeskuse juhatajale Politsei- ja Piirivalveameti ametniku toimingu üle, kes teostab kinnipidamiskeskuses väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadusest tulenevaid ametiülesandeid 30 päeva jooksul sellest toimingu tegemisest. Juhul, kui soovid esitada kaebust kinnipidamiskeskuse juhataja otsuse või toimingu kohta, võid esitada kaebuse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile 30 päeva jooksul otsuse tegemisest või toimingu tegemisest.

Sul on ka õigus esitada kaebus halduskohtule Politsei- ja Piirivalveameti ametniku või kinnipidamiskeskuse juhataja otsuse või haldusakti kohta vastavalt halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud menetluskorrale.

Mida kirjutada

Kinnipidamiskeskuse juhatajale kaebust esitades peaksid selgitama kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid, mis liiki rikkumisega on tegu, kuidas see toimus, ja lisama kõik sul olemas olevad tõendid. Asutus võib sult vajadusel küsida lisaselgitusi või tõendeid. 

Menetluskord

Sinu kaebuse uurimise menetluskord ja hüvituse piirid on selgitatud riigivastutuse seaduses ja kinnipidamiskeskuse sisereeglites. Sinu nõuet hüvitusele võetakse vaid siis arvesse, kui rikkumine tuvastatakse. 

Vastus märgukirjale või selgitusenõudele antakse ilma põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva pärast selle registreerimist. Erilistel asjaoludel võidakse tähtaega pikendada kuni kahe kuuni, sõltuvalt vastuse keerulisusest. Isikut teavitatakse vastuse tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjustest.

Edasikaebamine

Kui sa ei ole otsusega rahul, võid selle edasi kaevata kõrgemale asutusele – halduskohtule. Otsus peab viitama tähtajale ja edasi kaevatavale asutusele.

Kaebus Terviseametile

Kui sind vaatas sinu kinnipidamise ajal läbi arst ja sa ei olnud rahul saadud ravi kvaliteediga, peaksid esitama kaebuse Terviseametile (järelevalve osakond).

Terviseamet vaatab sinu kaebuse läbi tasuta, teeb otsuse järgmiste sammude osas ja küsib sinult vajadusel lisatõendeid. Terviseamet peab sulle vastama ühe kuu jooksul.

Võid kaevata ka Eesti Patsientide Esindusühingule.

Materjalid

Viimati uuendatud 28/02/2017